Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona

Naslov / osnovni predpis:

Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 85 z dne 15.07.2014

Organ sprejema:Občinski svet Občine Gornja Radgona
Datum sprejema:10.07.2014
Datum objave:15.07.2014
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
št. 85 z dne 15.07.2014 

Datum začetka veljavnosti:30.07.2014
Opombe:

Z dnem uveljavitve tega odloka je prenehal veljati Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 44 z dne 1. 6. 2008). 

Predpisi, ki spreminjajo dani osnovni predpis:

2020 - Odločba Ustavnega sodišča – razveljavitev kategorizacije v delu JP \"G. Radgona–mimo trgovine Lidl\"
Naslov predpisa, ki spreminja osnovnega:

Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gornja Radgona, kolikor kategorizira javno pot "G. Radgona–mimo trgovine Lidl" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 948/22 in 948/23, obe k. o.
Gornja Radgona

(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2020 z dne 01.11.2020)

Datum sprejema:30.09.2020
Datum objave:01.11.2020
Objavljeno v:

Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/2020 z dne 01.11.2020

Datum začetka veljavnosti:01.11.2020