Delovna telesa

Statut Občine Gornja Radgona podrobno opredeljuje naloge in pristojnosti občinskega sveta. Občinski svet Občine Gornja Radgona in njegova delovna telesa delujejo v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Gornja Radgona. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta (komisije in odbori) določa statut, komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
 

DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA (2023 - 2026)
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade

Opravlja zlasti naslednje naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
 • občinskemu svetu predlaga kandidate za organe upravljanja in nadzora v pravnih osebah, katerih ustanoviteljica je občina, razen če zakon ali ustanovitveni akt ne določa drugače, pri čemer lahko za mnenje zaprosi župana,
 • daje mnenje k imenovanju direktorjev javnih zavodov v primerih, ko zakon določa, da mora občina dati mnenje k imenovanje le-teh, pri čemer lahko za mnenje zaprosi župana,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačili za opravljanje funkcije ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plačila za opravljanje funkcije in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • opravlja naloge po zakonu, ki ureja preprečevanje korupcije,
 • zbira, obravnava in daje občinskemu svetu predloge za podeljevanje priznanj občine in vodi evidenco dobitnikov priznanj in nagrad,
 • obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet. 

Člani komisije:
- Aleš DOKL (predsednik)
- David ROŠKAR (namestnik predsednika)
- Karmen ZORKO VUKAN
- Mag. Marjan ŽULA
- Anton (Zvone) ROŽMAN
- Miroslav NJIVAR
- Dr. Suzana BRAČIČ ARCET
 

Odbor za finance in premoženjska vprašanja

Opravlja zlasti naslednje naloge:

 • obravnava vprašanja finančne in premoženjske politike občine ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
 • obravnava predlog občinskega proračuna in zaključnega računa občine,
 • obravnava predloge splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet in imajo materialne posledice za proračun občine,
 • obravnava zadeve in daje predloge v zvezi z upravljanjem pravic, finančnega in stvarnega premoženja občine,
 • obravnava predloge za zadolževanje občine ter javnih podjetij in javnih zavodov, razen če ni s tem statutom drugače določeno,
 • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva oz. ki mu jih naloži občinski svet.

Člani odbora:
- Miroslav NJIVAR (predsednik)
- Dr. Suzana BRAČIČ ARCET (namestnica predsednika)
- Karmen ZORKO VUKAN
- Anton (Zvone) ROŽMAN
- Tomaž MUNDA
- Ivan KAJDIČ
- Dušan ZAGORC
 

Odbor za družbene dejavnosti

Opravlja zlasti naslednje naloge:

 • spremlja stanje na področju družbenih dejavnosti ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
 • obravnava proračun in zaključni račun v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
 • spremlja delo pravnih oseb, katerih ustanovitelj je občina, in ki delujejo v okviru delovnega področja, ki ga pokriva, ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
 • obravnava predloge splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
 • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva oz. ki mu jih naloži občinski svet.

Člani odbora:
- Mag. Marjan ŽULA (predsednik)
- Aleš DOMANJKO (namestnik predsednika)
- Srečko ŽIŽEK
- Katarina HAFNER
- Aleksandra FEKONJA
- Vitomir (Vito) DUNDEK
- Ivanka HIBLER
 

Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe

Opravlja zlasti naslednje naloge:

 • spremlja stanje na področju urejanja prostora, namembnosti in uporabe prostora v občini ter varstva okolja, ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
 • spremlja stanje na področju infrastrukture v občini in gospodarskih javnih služb s področja okolja in komunale ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
 • spremlja stanje na področjih prometa in cest v občini ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
 • spremlja uresničevanje strategije občine v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
 • obravnava proračun in zaključni račun v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
 • spremlja delo pravnih oseb, katerih ustanovitelj je občina, in ki delujejo v okviru delovnega področja, ki ga pokriva, ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
 • obravnava predloge splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
 • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva oz. ki mu jih naloži občinski svet.

Člani odbora:
- Miran DOKL (predsednik)
- Dr. Polona KRALJ (namestnica predsednika)
- Marko ŠAJNOVIČ
- Franc ŽIŽEK
- Katja FRIDAU
- Gorazd KRIŠTOF
- Mihael BREZNIK
 

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Opravlja zlasti naslednje naloge:

 • spremlja stanje na področju gospodarstva, drobnega gospodarstva, podjetništva ter kmetijstva in gozdarstva v občini ter daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
 • spremlja stanje, obravnava in daje predloge za razvoj turizma v občini, za razvoj in usklajeno delovanje nosilcev turistične ponudbe,
 • obravnava proračun in zaključni račun v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
 • spremlja delo pravnih oseb, katerih ustanovitelj je občina, in ki delujejo v okviru delovnega področja, ki ga pokriva, ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
 • obravnava predloge splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
 • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva oz. ki mu jih naloži občinski svet.

Člani odbora:
- Aleš DOMANJKO (predsednik)
- Branko KOCBEK (namestnik predsednika)
- Nina Elise REITER
- Franc FARTEK, mag.
- Drago CETL
- Marija FUJS
- Albina KOCUVAN
 

Statutarna komisija

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem statut občine, statutarne sklepe in poslovnik občinskega sveta ter obravnava spremembe in dopolnitve teh aktov ter je pristojna za pripravo obveznih (avtentičnih) razlag teh aktov,
 • obravnava vprašanja lokalne samouprave,
 • obravnava predloge ustanovitvenih aktov pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je občina,

opravlja tudi druge naloge, ki jih določi občinski svet.

Člani komisije:
- Renata GJÜREČ (predsednica)
- Dr. Polona KRALJ (namestnica predsednice)
- Srečko ŽIŽEK
- Franc FARTEK, mag.
- David ROŠKAR
- Franc ŽIŽEK
- Mirko FERENC
 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet je ustanovljen za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni Občine Gornja Radgona in opravlja naloge določene v Zakonu o voznikih (ZVoz-1). Za delovanje sveta se smiselno uporabljajo določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki veljajo za delovna telesa občinskega sveta. Svet v trenutni sestavi šteje 11 (enajst) članic in članov. Mandatna doba sveta traja štiri leta.

Člani sveta:
- Bogdan ŠAJNOVIČ (predsednik sveta)
- Janez (Janko) KRALJ (namestnik predsednika sveta)
- Stanislav (Stanko) SAKOVIČ
- Jožef (Jože) IVAJNŠIČ
- Karel KLOBASA
- Bojan BELNA
- Vladimir CVETKOVIČ
- Ivica FARTEK
- Stanislav KLUBAN
- Peter ŽNIDARIČ
- Boštjan ŽIVKO


SVETI JAVNIH ZAVODOV:
(imenovani člani s strani občinskega sveta kot predstavniki občine) (2023 - 2027):

 • Člani Sveta javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, imenovani kot predstavniki ustanoviteljice:
  • Vladimir (Vlado) DRVARIČ
  • Primož BRUS
  • Marta NJIVAR
 • Člani Sveta javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, imenovani kot predstavniki ustanoviteljice:
  • Slavko RAJŠP
  • Tomaž MUNDA
  • Franc FARTEK, mag.
 • Člani Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, imenovani kot predstavniki ustanoviteljice:
  • Aleš DOMANJKO
  • Darja ZLATNIK
  • Boštjan FLEGAR
 • Člani Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona, imenovani kot predstavniki ustanoviteljice:
  • Renata GJÜREČ
  • Dr. Suzana BRAČIČ
  • Vladimir MAUKO
 • Člani Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova, imenovani kot predstavniki ustanoviteljice:
  • Sara SMRKE
  • Alenka ROJKO
  • Marija KAUČIČ
 • Članica Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona, imenovana kot predstavnica ustanoviteljice Občine Gornja Radgona:
  • Branko KOCBEK
 • Članica Sveta javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona, imenovana kot predstavnica ustanoviteljice Občine Gornja Radgona:
  • Ingeborg (Inge) IVANEK
 • Članica Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, imenovana kot predstavnica ustanoviteljice Občine Gornja Radgona:
  • Davorka MAKOVEC
 • Članica Sveta javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota, imenovana kot predstavnica ustanoviteljice Občine Gornja Radgona:
  • Karmen ZORKO VUKAN

 

SVETI JAVNIH PODJETIJ:

 • Člana Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., imenovana kot predstavnika družbenika Občina Gornja Radgona:
  • Dušan ZAGORC
  • Aleš DOMANJKO