Sestava delovnih teles občinskega sveta v mandatnem obdobju 2018-2022

Statut Občine Gornja Radgona podrobno opredeljuje naloge in pristojnosti občinskega sveta. Občinski svet Občine Gornja Radgona in njegova delovna telesa delujejo v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Gornja Radgona. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta (komisije in odbori) določa statut, komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
 

DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA (2019 - 2022)
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade

Opravlja zlasti naslednje naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
 • občinskemu svetu predlaga kandidate za organe upravljanja in nadzora v pravnih osebah, katerih ustanoviteljica je občina, razen če zakon ali ustanovitveni akt ne določa drugače, pri čemer lahko za mnenje zaprosi župana,
 • daje mnenje k imenovanju direktorjev javnih zavodov v primerih, ko zakon določa, da mora občina dati mnenje k imenovanje le-teh, pri čemer lahko za mnenje zaprosi župana,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačili za opravljanje funkcije ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plačila za opravljanje funkcije in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • opravlja naloge po zakonu, ki ureja preprečevanje korupcije,
 • zbira, obravnava in daje občinskemu svetu predloge za podeljevanje priznanj občine in vodi evidenco dobitnikov priznanj in nagrad,
 • obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet. 

Člani komisije:
- Branko KLUN (predsednik)
- David ROŠKAR (namestnik predsednika)
- Miran DOKL
- Dušan ZAGORC
- Urška MAUKO TUŠ
- Stanislav KLUBAN
- Mitja FICKO

Odbor za finance in premoženjska vprašanja

Opravlja zlasti naslednje naloge:

 • obravnava vprašanja finančne in premoženjske politike občine ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
 • obravnava predlog občinskega proračuna in zaključnega računa občine,
 • obravnava predloge splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet in imajo materialne posledice za proračun občine,
 • obravnava zadeve in daje predloge v zvezi z upravljanjem pravic, finančnega in stvarnega premoženja občine,
 • obravnava predloge za zadolževanje občine ter javnih podjetij in javnih zavodov, razen če ni s tem statutom drugače določeno,
 • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva oz. ki mu jih naloži občinski svet.

Člani odbora:
- Miroslav NJIVAR (predsednik)
- Dušan ZAGORC (namestnik predsednika)
- Dr. Suzana BRAČIČ ARCET
- Branko KOCBEK
- Ivan KAJDIČ
- Marija FLEGAR
- Ivanka HIBLER

Odbor za družbene dejavnosti

Opravlja zlasti naslednje naloge:

 • spremlja stanje na področju družbenih dejavnosti ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
 • obravnava proračun in zaključni račun v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
 • spremlja delo pravnih oseb, katerih ustanovitelj je občina, in ki delujejo v okviru delovnega področja, ki ga pokriva, ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
 • obravnava predloge splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
 • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva oz. ki mu jih naloži občinski svet.

Člani odbora:
- Urška MAUKO TUŠ (predsednica)
- Valentin KOVIČ (namestnik predsednice)
- Irena DRESLER
- Darja ZLATNIK
- Vitomir DUNDEK
- Vesna ŠOŠTARIČ
- Mihael BOHINEC

Odbor za okolje, prostor in gospodarske javne službe

Opravlja zlasti naslednje naloge:

 • spremlja stanje na področju urejanja prostora, namembnosti in uporabe prostora v občini ter varstva okolja, ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
 • spremlja stanje na področju infrastrukture v občini in gospodarskih javnih služb s področja okolja in komunale ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
 • spremlja stanje na področjih prometa in cest v občini ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
 • spremlja uresničevanje strategije občine v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
 • obravnava proračun in zaključni račun v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
 • spremlja delo pravnih oseb, katerih ustanovitelj je občina, in ki delujejo v okviru delovnega področja, ki ga pokriva, ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
 • obravnava predloge splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
 • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva oz. ki mu jih naloži občinski svet.

Člani odbora:
- Branko KOCBEK (predsednik)
- Miran DOKL (namestnik predsednika)
- Miroslav NJIVAR
- Stanislav KLUBAN
- Konrad NIDERL
- Anton ROŽMAN
- Mihael BREZNIK

Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Opravlja zlasti naslednje naloge:

 • spremlja stanje na področju gospodarstva, drobnega gospodarstva, podjetništva ter kmetijstva in gozdarstva v občini ter daje predloge za urejanje in razvoj teh področij,
 • spremlja stanje, obravnava in daje predloge za razvoj turizma v občini, za razvoj in usklajeno delovanje nosilcev turistične ponudbe,
 • obravnava proračun in zaključni račun v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
 • spremlja delo pravnih oseb, katerih ustanovitelj je občina, in ki delujejo v okviru delovnega področja, ki ga pokriva, ter obravnava in daje predloge za njihovo urejanje in razvoj,
 • obravnava predloge splošnih aktov, ki jih sprejema občinski svet v okviru delovnega področja, ki ga pokriva,
 • opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva oz. ki mu jih naloži občinski svet.

Člani odbora:
- Konrad NIDERL (predsednik)
- Srečko ŽIŽEK (namestnik predsednika)
- Franek RADOLIČ
- Vincenc FRAS
- Maksimiljan VAJS
- Drago CETL
- Ivan ZEMLJIČ

Statutarna komisija

 • predlaga občinskemu svetu v sprejem statut občine, statutarne sklepe in poslovnik občinskega sveta ter obravnava spremembe in dopolnitve teh aktov ter je pristojna za pripravo obveznih (avtentičnih) razlag teh aktov,
 • obravnava vprašanja lokalne samouprave,
 • obravnava predloge ustanovitvenih aktov pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je občina,

opravlja tudi druge naloge, ki jih določi občinski svet.

Člani komisije:
- David ROŠKAR (predsednik)
- Maksimiljan VAJS (namestnik predsednika)
- Dr. Suzana BRAČIČ
- Vera GRANFOL
- Dr. Janez KRAMBERGER
- Janez BRUNČIČ
- Marjana ŽNUDERL

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet je ustanovljen za načrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni Občine Gornja Radgona in opravlja naloge določene v Zakonu o voznikih (ZVoz-1). Za delovanje sveta se smiselno uporabljajo določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki veljajo za delovna telesa občinskega sveta. Svet šteje 10 (deset) članic in članov. Mandatna doba sveta traja štiri leta.

Člani sveta:
- Ivan KRAMBERGER (predsednik)
- Janez KRALJ (namestnik predsednika)
- Ivan IVANEK
- Zdenka IVAJNŠIČ
- Zvonko STRAH
- Stanislav KLUBAN
- Manca KOŠOROG
- Katja FRIDAU
- Franek RADOLIČ
- Zvonko BUDJA


SVETI JAVNIH ZAVODOV:
(imenovani člani s strani občinskega sveta kot predstavniki občine) (2019 - 2023):

 • Člani Sveta javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, imenovani kot predstavniki ustanoviteljice:
  • Dr. Tadej PIRC
  • Ivan (Janez) PERKO
  • Katja ČUŠ
 • Člani Sveta javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona, imenovani kot predstavniki ustanoviteljice:
  • Dušan ZAGORC
  • Branko KLUN
  • Darja ZLATNIK
 • Člani Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, imenovani kot predstavniki ustanoviteljice:
  • Karla PUČKO ZEMLJIČ
  • Primož BRUS
  • Boštjan FLEGAR
 • Člani Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona, imenovani kot predstavniki ustanoviteljice:
  • Tomaž MUNDA
  • Dr. Suzana BRAČIČ
  • Vladimir MAUKO
 • Člani Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova, imenovani kot predstavniki ustanoviteljice:
  • Danijela SATLER
  • Katja FRIDAU
  • Majda FERENC
 • Članica Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona, imenovana kot predstavnica ustanoviteljice Občine Gornja Radgona:
  • Petra LEHKO
 • Članica Sveta javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona, imenovana kot predstavnica ustanoviteljice Občine Gornja Radgona:
  • Irena DRESLER
 • Članica Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona, imenovana kot predstavnica ustanoviteljice Občine Gornja Radgona:
  • Ingeborg IVANEK
 • Članica Sveta javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota, imenovana kot predstavnica ustanoviteljice Občine Gornja Radgona:
  • Marta NJIVAR

 

SVETI JAVNIH PODJETIJ:

 • Člana Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., imenovana kot predstavnika družbenika Občina Gornja Radgona:
  • Robert ŽINKOVIČ
  • Ivan KAJDIČ