Nadzorni odbor

V skladu s Statutom Občine Gornja Radgona, sprejetim na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, je nadzorni odbor eden izmed treh organov občine.

Statut Občine Gornja Radgona podrobno opredeljuje naloge in pristojnosti nadzornega odbora.


Poslovanje nadzornega odbora podrobneje opredeljuje Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/2016 z dne 01.10.2016).

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini. Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.


Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih proračunskih sredstev.