Vloge in obrazci

Življenjski dogodki - OBRAZCI VLOG

Za dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju vlog lahko zaprosite po e-pošti ali se v delovnem času obrnite na občinsko upravo po telefonu ali oglasite osebno. Spodaj so dosegljivi obrazci vlog, ki se jih lahko natisne na papir. Vaše vloge in zahteve lahko:

  • izpolnjene vloge pošljete po elektronski pošti na ,
  • pošljete po pošti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, p.p. 89, 9250 Gornja Radgona,
  • prinesete osebno in oddate v glavni pisarni (pisarna št. 25 - I. nadstropje) ali v tajništvu občinske uprave (pisarna št. 26 - I. nadstropje).

V primeru, da med ponujenimi obrazci ni vloge, ki bi vam pomagala pri sodelovanju z organi javne uprave predlagamo, da obiščete državni portal  eUPRAVA.

Pristojnosti lokalne skupnosti so predstavljene v katalogu pristojnosti slovenskih občin.

V razvidu upravnih postopkov v občinah v elektronski obliki je podan pregled upravnih zadev, o katerih se v upravnem postopku odloča v občinah - Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava.

Storitve občine za občanke in občane

NAVODILO ZA PLAČILO UPRAVNE TAKSE:
Pri vlogah, kjer je ob vložitvi potrebno plačati upravno takso na podlagi Zakona o upravnih taksah, se upravno takso plača ob vložitvi vloge preko Univerzalnega plačilnega naloga (UPN) na (potrdilo o plačilu se priloži vlogi):

Prejemnik: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Namen: Plačilo upravne takse
IBAN: SI56 0110 0429 0309 160
BIC banke prejemnika: BSLJSI2X
Koda namena: OTHR
Referenca: SI11 75280-7111002
Znesek: _____ EUR (višina zneska je navedena na obrazcu vloge)

* * *

SEZNAM URADNIH OSEB OBČINSKE UPRAVE OBČINE GORNJA RADGONA, ki so pooblaščene za odločanje v upravnih zadevah in za vodenje posameznih dejanj v postopku pred izdajo odločbe - od 18. 3. 2024 dalje

SEZNAM URADNIH OSEB Občinske uprave Občine Gornja Radgona, ki so pooblaščene za zagotavljanje splošnih informacij od 18. 3. 2024 dalje

Vloga - Zahteva za izdajo lokacijske informacije
Vloga za izdajo izjave o predkupni pravici
Izjava za uveljavljanje subvencioniranega komunalnega prispevka za mlade in mlade družine v občini Gornja Radgona

OPIS POSTOPKA in pravna podlaga

OBRAZEC PDF - mlade družine
OBRAZEC DOC - mlade družine

OBRAZEC PDF - mladi
OBRAZEC DOC - mladi

Vloga za odmero komunalnega prispevka za priključitev obstoječega objekta na komunalno omrežje
Vloga - pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve
Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom, ki ga povzroča prireditev
Vloga za spremembo namenske rabe zemljišč
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem pasu občinske ceste ali dovoljenje za zaporo ceste
Vloga za dodelitev denarne nagrade za zaključeno izobraževanje in izjemne dosežke v času izobraževanja
Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ)
Obrazec za prijavo obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinskih javnih cestah
Vloga za izdajo dovoljenja za uporabo javne površine
Vloga za odkup / prodajo / menjavo / najem občinskega zemljišča
Vloga za dodelitev občinske enkratne denarne socialne pomoči
Vloga - Zahtevek za enkratno denarno pomoč ob rojstvu otroka
Vloga za izdajo mesečne, letne ali prenosne dovolilnice za parkiranje na modri coni v mestu Gornja Radgona
Vloga za izdajo soglasja za prodajo blaga izven poslovnega prostora - za sejme
Vloga za izdajo soglasja za začasno prodajo na stojnici
Vloga za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije (TDOS)
Mesečno poročilo o prenočitvah in plačani turistični taksi