Splošne informacije

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OBČINE GORNJA RADGONA

1.     OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

1.1.     Splošne informacije

V katalogu informacij javnega značaja so zbrani splošni podatki o Občini Gornja Radgona, zakonodaji, ki ureja področje lokalne samouprave, pristojnostih in nalogah občine, upravnih postopkih, ki jih vodi, vodstvu in organiziranosti. Prav tako katalog vsebuje podatke o strateških dokumentih, javnih evidencah in drugih informatiziranih zbirkah podatkov ter najpomembnejših sklopih informacij javnega značaja in o načinu dostopa do njih. V rubriki Podatki o izdajatelju so na voljo podatki o uzdajatelju KIJZ. V rubriki Občinski predpisi so v elektronski obliki dosegljivi predpisi občine po posameznih področjih. V rubriki Zbirka uradnih objav so zbrana uradna glasila Občine Gornja Radgona.

1.2.     Podatki o katalogu

Naziv organa: Občina Gornja Radgona
Naslov: Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
Kontakt: Tel.: 02 564 38 38
Elektronski naslov: 
Spletna stran: www.gor-radgona.si
Odgovorna uradna oseba: Urška Mauko Tuš, županja
Datum prve objave kataloga: 09/2004
Datum zadnje spremembe: 19. 3. 2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
http://www.gor-radgona.si/katalog_informacij_javnega_znacaja/splosne_informacije/


2.     SPLOŠNI PODATKI O ORGANU in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a.     Organigram in podatki o organizaciji organa
 

Organi občine so predstavljeni na sledečih povezavah:

Županja Občine Gornja Radgona
Predstavitev županje, Predstavitev podžupana

Občinski svet Občine Gornja Radgona
SestavaDelovne nalogeDelovna telesaArhiv sejPosnetki sej

Nadzorni odbor Občine Gornja Radgona
SestavaDelovne nalogePoročila o opravljenih nadzorih

Občinska uprava
Predstavitev in nalogeImenik zaposlenih

Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Krajevne skupnosti
KS Gornja Radgona KS Negova KS Črešnjevci-Zbigovci KS Spodnja Ščavnica KS Spodnji Ivanjci

Občinska volilna komisija

Občinska uprava Občine Gornja Radgona:
Predstavitev organizacije, naloge, notranja organizacija in organigram Občinske uprave Občine Gornja Radgona so dosegljive na spletni strani v meniju /organi-obcine/obcinska_uprava/.

2.b.     Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Pristojna uradna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:
- ime in priimek: Vladimir Mauko 
- funkcija: direktor občinske uprave
- naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona
- elektronski naslov: 
- službena telefonska številka: 02 564 38 15 - tajnistvo

2.c.     Povezave na državni register predpisov in register predpisov Evropske unije v delu, ki se nanaša na delovno področje organa ter povezava na lokalni register predpisov

Povezave do državne zakonodaje s področja lokalne samouprave (http://www.pisrs.si/):

Povezave predpisov evropske unije:
Dostop do zakonodaje Evropske unije
Evropski parlament 
Evropska komisija 
Svet Evropske unije

Povezava na lokalni register predpisov Občine Gornja Radgona:
Register občinskih predpisov Občine Gornja Radgona

Druge povezave:
Katalog pristojnosti občin
Uradni list RS 
PIS - pravno-informacijski sistem RS
Služba vlade RS za zakonodajo 
Služba za lokalno samoupravo na MJU
Informacijski pooblaščenec

2.d.     Seznam predlogov predpisov

Predlogi predpisov se objavljajo na spletni strani Občine Gornja Radgona v sklopu sporočilne rubrike Sejna gradiva in sklepi.

2.e.     Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Strateški in programski razvoijni dokumenti po vsebinskih sklopih, med njimi tudi aktualna Strategija Občine Gornja Radgona, so dosegljivi na spletni strani v meniju O obcini/Razvojni program občine in projekti.

2.f.     Katalog upravnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi

Katalog postopkov oz. drugih storitev, ki jih organ vodi oz. zagotavlja svojim uporabnikom: vsi postopki, ki jih organ vodi, so zbrani v registru postopkov na spletni strani v meniju Za stranke in občane/vloge in obrazci.

Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi občinska uprava

Katalog storitev občine za občanke in občane


2.g.     Seznam javnih evidenc, s katerimi upravlja organ
- evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest – na podlagi 20. člena Zakona o javnih uslužbencih
- evidenca o podatkih, ki se nanašajo na reševanje upravnih stvari – na podlagi 322. člena Zakona o splošnem upravnem postopku

2.h.     Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk na spletni strani Informacijskega pooblaščenca
- prostorski informacijski sistem občin (PISO)


2.i.     Seznam pomembnejših vsebinskih sklopov drugih informacij javnega značaja ali seznam posameznih pomembnih dokumentov, ki vsebujejo informacije javnega značaja

Informacije o Občini Gornja Radgona so dosegljive na spletni strani občine. Druge informacije javnega značaja Občine Gornja Radgona s področja dela in aktivnosti občinske uprave, občinskega sveta, župana ter nadzornega odbora so na voljo na spletni strani občine v naslednjih sporočilnih rubrikah po dinamičnih sklopih vsebin:
Sporočila za javnost
Razpisi
Sejna gradiva in sklepi
Dogodki in prireditve

Druge informacije javnega značaja s področja dela Občine Gornja Radgona tudi na spletnih straneh institucij, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Gornja Radgona.


3.     OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Postopek za dostop do informacij javnega značaja, s katerimi organ razpolaga, je natančno opredeljen v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJS) ter Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja in se lahko zahteva ustno ali pisno. Organ lahko prošnji ugodi, ali jo z odločbo delno ali v celoti zavrne. V primeru zavrnitve ima prosilec pravico do pritožbe, postopek pa se izvaja po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP)

Prosilci lahko do informacij javnega značaja brezplačno dostopajo preko spletne strani Občine Gornja Radgona, fizični dostop pa je mogoč v prostorih Občine Gornja Radona v času uradnih ur


4.     STROŠKOVNIK ZA UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis). Posredovanje informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev. V primeru zahteve za ponovno uporabo, in sicer v pridobitne namene, se posredovane informacije javnega značaja zaračunajo. Če so informacije javnega značaja  brezplačno objavljene na spletu, se posredovanje informacij za namen ponovne uporabe ne zaračuna.


5.     SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Ne vodimo seznama najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja, ker nobena informacija javnega značaja ni bila zahtevana najmanj trikrat.


6.     LETNA POROČILA O IZVAJANJU ZDIJZ

Letna poročila o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) so dosegljiva tukaj: