Varstvo osebnih podatkov

Župan Občine Gornja Radgona je na podlagi 31. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 1/2015 z dne 15.10.2015) in 1. odstavka 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov); v nadaljevanju: GDPR) dne 18. 5. 2018, št. 090-2/2018-U102(U10), izdal

SKLEP št. 129/2018 o imenovanju zunanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO)  

s katerim se kot zunanja pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) v Občini Gornja Radgona imenuje:
Siniša Plavšić, univ. dipl. prav., zaposlen v Intelektum-u Maribor, Zagrebška cesta 44, 2000 Maribor, e-mail: , tel.: 02/6209840.  

Kontaktni podatki pooblaščene osebe se javno objavijo na spletni strani Občine Gornja Radgona in so bili sporočeni Informacijskemu pooblaščencu kot nadzornemu organu.
    Obvestilo o imenovanju pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov (DPO).pdf  

Naloge zunanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov:
Pooblaščena oseba je bila imenovana na podlagi poklicnih odlik, strokovne usposobljenosti in zlasti strokovnega znanja o zakonodaji in praksi na področju varstva podatkov ter zmožnosti za izpolnjevanje nalog iz 39. člena GDPR.

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov ima naslednje naloge:
(a) obveščanje občine in zaposlenih, ki izvajajo obdelavo, ter svetovanje navedenim o njihovih obveznostih v skladu z GDPR in drugimi določbami prava Unije ali prava države članice o varstvu podatkov;
(b) spremljanje skladnosti z GDPR, drugimi določbami prava Unije ali prava države članice o varstvu podatkov in politikami občine v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vključno z dodeljevanjem nalog, ozaveščanjem in usposabljanjem osebja, vključenega v dejanja obdelave, ter s tem povezanimi revizijami;
(c) sodelovanje z nadzornim organom;
(d) delovanje kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo, vključno s predhodnim posvetovanjem iz 36. člena GDPR, in posvetovanje glede katere koli druge zadeve. 

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri opravljanju svojih nalog upošteva tveganje, povezano z dejanji obdelave, ter naravo, obseg, okoliščine in namene obdelave. Občina bo zagotovila vse potrebno, da bo pooblaščena oseba za varstvo podatkov ustrezno in pravočasno vključena v vse zadeve v zvezi z varstvom osebnih podatkov v občini.