Splošno o občini

»Gornja Radgona  mesto sejmov in penine«

Občina Gornja Radgona leži v severovzhodni Sloveniji. Pripadajo ji Ščavniška dolina in lepe vinorodne Radgonske gorice. Je obmejna občina, saj vzdolž reke Mure meji na sosednjo Avstrijo. V Sloveniji pa so njene sosednje občine Apače, Radenci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Cerkvenjak, Benedikt, Sveta Ana in Sveta Trojica v Slovenskih goricah.

Lega Občine Gornja Radgona v Sloveniji
Lega Občine Gornja Radgona v Sloveniji

V občini so po najlepših pobočjih in slemenih goric zasajeni vinogradi, ki vinorodni pokrajini nad Gornjo Radgono dajejo še posebej lep videz. Z razvojem turizma v tesni povezavi z bogatejšim razvojem obrti in podjetništva pa tem krajem in tu živečim krajanom, daje možnost nadaljnjega razvoja in blagostanja.

Sedež občine je v Gornji Radgoni, kjer je tudi sedež Upravne enote Gornja Radgona za občine Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici. Mesto Gornja Radgona je občinsko upravno središče, ob tem pa se razvija Negova v krajevni center.

Občina Gornja Radgona je mesto penine, znana povsod po Sloveniji in mnogo kje v svetu po vinu in Zlati Radgonski penini, katero proizvajajo že od leta 1852 po klasični šampanjski metodi.

Gornja Radgona je tudi mesto sejmov, številni razstavljavci in obiskovalci sejmov pa jo poznajo po najbolj znanem izmed njih, in sicer vsakoletnem mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu, leta 2009 preimenovanem v mednarodni kmetijsko-živilski sejem AGRA.
 

Mesto in občina ima nekaj edinstvenih kulturnih objektov, tako npr. ob dveh gradovih še edinstveni Špital iz 17. stoletja in Spominski park, v katerem stoji opomnik na vojne dogodke v občini ter Aleja velikih, v kateri so doprsni kipi znamenitih Radgončanov, ki so zaznamovali predvsem regionalno družbeno in kulturno dogajanje, drugi so pustili pečat v nacionalni znanosti in kulturi. Ti znameniti Radgončani so:


Aleja velikih - september 2009, Avtor: Milan Klemenčič
Aleja velikih v Spominskem parku na Maistrovem trgu v Gornji Radgoni

RAZVOJNI TRENDI

Občina Gornja Radgona si je s Strategijo razvoja Občine Gornja Radgona 2017 – 2023 zastavila velike cilje in s tem odprla velike naloge z vizijo, da bo prepoznavna in uspešna, če bo gospodarsko uspešna in okoljsko ozaveščena.

Ugodnejši pogoji za rast gospodarstva, glede na devetdeseta leta 20. stoletja, so omogočili hitrejši napredek, tako da z novo nastajajočimi podjetji v industrijski coni Mele ter z novimi inovativnimi podjetji brezposelnost pada, kar neposredno vpliva na višji bruto domači proizvod v občini.

Viden napredek je tudi v kmetijstvu. Kmetijska proizvodnja s predelovalno industrijo je še vedno ena izmed najpomembnejših panog v občini in še vedno je vinogradništvo tisto, po kateri je občina Gornja Radgona poleg sejmov najbolj prepoznavna.

Gornja Radgona se je zaradi obmejne lega uveljavila tudi mednarodno. Ima pogoje za razvoj turizma kot gospodarske panoge, kar izhaja iz naravnih in ustvarjalnih danosti. V turizmu se uspešno razvijata ponudba programov in turističnih produktov ter usposabljanje na tem področju. Obiskovalci imajo možnost prevoza s turističnim vlakcem in možnost obiskati številne znamenite vinske kleti ter v njih degustirati izvrstna vina, občudovati izvire slatine ali pa uživati v flori in favni Lisjakove struge ob Muri, ki je še poseben raj za ribiče.

V zadnjih letih se močno razvija kraj Negova, kjer se z obnovo gradu, ta je edini renesančni grad v Sloveniji, ki je še ohranjen v takem stanju, z novimi turističnimi programi ter z iniciativnostjo prebivalstva, ponuja velika možnost nadaljnjega razvoja in blagostanja.

Veliko prebivalk in prebivalcev se udejstvuje na področju kulture in športa oz. obiskuje številne prireditve. V Gornji Radoni na turistično športno-rekreacijskem centru (TŠC Trate) oz. stadionu pa so urejene površine, namenjene različnim oblikam športa, katere predvsem domače prebivalstvo s pridom koristi.

Vsekakor pa je temelj razvoja in ključnega pomena občine njeno prebivalstvo samo, ki ob skupnih prizadevanjih in ob dobrem sodelovanju, pomaga pri uresničevanju zadanih nalog in vizije občine.


KRATKA ZGODOVINA

Gornja Radgona se je kot predmestje nekoč na Murinem otoku zgrajene in obzidane Radgone, ki jo je ustanovil Otokar II. Pržemisl leta 1261, razvila tako rekoč iz ene točke, kar je posebnost, ki jo le redko kje srečamo. Kot trg je omenjena že leta 1265, kot mesto 1299, leta 1308 je pridobila avtonomijo. Z mestnim središčem na levem bregu širokega vodotoka jo je povezoval most (omenjen že leta 1450), ki se je na desni breg Mure naslonil prav v točki, kjer se grajski grič in Mura srečata. Šele od tod proti jugovzhodu se prične odpirati vitalni prostor za razvoj naselbine, pa še ta je z dveh strani omejen z naravnimi danostmi, Muro in gričem.

Gornja Radgona iz leta 1681
Gornja Radgona iz leta 1681

Iz te izvorne točke naselja je najprej izšla najvišje ležeča ulica, današnja Jurkovičeva oz. nekdanji Gornji Gris, za njo pa preko začetnega odprtega prostora, Živinskega trga, še nižje ležeča glavna mestna ulica, današnja Kerenčičeva oz. nekdanji Spodnji Gris. Proti Muri se jima je pridružil še tretji krak te radialne pahljače, današnja Lackova. Skupaj tvorijo za srednji vek značilno tripartitno urbano zasnovo mesta.

Kljub vsemu pa je tudi sodobna Gornja Radgona v zadnjih letih doživela nekaj prostorskih sprememb in ureditev, ki plemenitijo urbano kulturo kraja in njegove prebivalce navdajajo z upanjem in s ponosom.


ZANIMIVOSTI O OBČINI

Občina obsega pet krajevnih skupnosti s tridesetimi naselji in ima na površini 74,6 kvadratnih kilometrov 8.884 prebivalcev (SURS na dan 1. 1. 2009). Na območju občine je 2.738 hišnih številk in 3.060 gospodinjstev. Na območju občine je v letu 2008 delovalo 610 poslovnih subjektov. Od tega 146 gospodarskih družb in zadrug, 278 samostojnih podjetnikov posameznikov, 16 pravnih oseb javnega prava, 38 nepridobitnih organizacij, 105 društev in 27 drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti (Ajpes).

Na območju občine Gornja Radgona je ustanovljenih 5 krajevnih skupnosti s 30 naselji, in sicer:

  • KS Gornja Radgona s 5 naselji: Gornja Radgona, Hercegovščak, Mele, Norički Vrh in Podgrad;
  • KS Črešnjevci-Zbigovci s 6 naselji: Črešnjevci, Orehovci, Orehovski Vrh, Police, Ptujska Cesta in Zbigovci;
  • KS Negova z 8 naselji: Gornji Ivanjci, Ivanjševci ob Ščavnici, Ivanjševski Vrh, Kunova, Lokavci, Negova, Radvenci in Rodmošci;
  • KS Spodnji Ivanjci s 5 naselji: Ivanjski Vrh, Očeslavci, Sp. Ivanjci, Stavešinci in Stavešinski Vrh;
  • KS Sp. Ščavnica s 6 naselji: Aženski Vrh, Lastomerci, Lomanoše, Plitvički Vrh, Sp. Ščavnica in Zagajski Vrh.
     


OBČINA V ŠTEVILKAH

Šifra in ime občine:     029  Gornja Radgona
Šifra in ime statistične regije:     01  Pomurska
Šifra in ime upravne enote:     08  Gornja Radgona

Površina, km2, 1. 1. 2018:        74,6
Število prebivalcev, 1. 7. 2017:     8.427 (moški 4185, ženske 4242)
Število naselij: 30

Vir: Statistični urad RS - www.stat.si 

Več aktualnih statističnih informacij o občinah je na voljo v Elektronski publikaciji - Slovenske občine v številkah.


KRATKA STATISTIKA

Po številu prebivalcev se je leta 2016 med slovenskimi občinami uvrstila na 61. mesto. Gostota naseljenosti znaša 113,6 prebivalca na km2. Povprečna starost prebivalstva znaša 44,3 let. Stopnja rasti prebivalstva je negativna (-4,4 na 1000 preb. za leto 2015). Na območju občine je 3.358 gospodinjstev. Povprečno število članov gospodinjstva je 2,5. Na dan 31. 12. 2016 je bilo v občini registriranih 621 poslovnih subjektov, ki zaposlujejo 4.037 ljudi. Novembra 2016 je bilo v občini registriranih 2.944 delovno aktivnih prebivalcev, gledano po občini prebivališča. Stopnja registrirane brezposelnosti je znašala 14,8 %. Površina občine je 74,6 kvadratnega kilometra, od tega je približno 5.000 hektarjev kmetijskih površin in 2.350 hektarjev gozdov. (Vir: SOGR 2017-2023)

Statistični podatki občine Gornja Radgona (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2016)

 

Vrednost,  občina

G. Radgona

Indeks ravni, občina G. Radgona (SLO=100)

Vrednost, Pomurje

Indeks ravni, Pomurje

Vrednost, SLO

(SLO =100)

Površina (km2)

74,6

-

1.338

-

20.273

Prebivalstvo (31. 12. 2016)

8.471

-

115.818

-

2.064.241

Gostota poselitve (preb./km2)

113,6

111,59

86,6

85,07

101,8

Povprečna starost

44,3

103,26

44,5

103,73

42,9

Indeks staranja (31. 12. 2016)

152,7

121,77

153,8

122,65

125,4

Skupni prirast na 1000 prebivalcev (leto 2015)

-4,4

-

-5,1

-

0,6

Bruto povprečna plača v € (31. 12. 2016)

1.545,57

93,46

1.473,71

89,12

1.653,67

Neto povprečna plača v € (31. 12. 2016

1.026,02

95,51

980,69

91,29

1.074,27

Delovno aktivno prebivalstvo (31. 12. 2016)

2.923

-

39.570

-

824.485

Stopnja brezposelnosti v % (31. 12. 2016)

14,8

145,37

17,3

160,19

10,8

 


 


 

Naselja v občini Gornja Radgona (Vir: Statistični urad Republike Slovenije, leto 2016)

 

Prebivalstvo - SKUPAJ

Površina teritorialne enote (km2)

Gostota naseljenosti

Povprečna starost (leta)

Indeks staranja

Gospodinjstva - SKUPAJ

Povprečna velikost gospodinjstva

Aženski Vrh

60

0,6

93,7

42,1

100

18

3,1

Črešnjevci

778

4,8

162,3

43,2

127,8

285

2,8

Gornja Radgona

3070

3

1031,2

46,8

202

1343

2,2

Gornji Ivanjci

80

3

26,8

41,8

123,1

26

3

Hercegovščak

136

1,4

95,5

42,3

117,6

49

2,8

Ivanjski Vrh

66

0,7

89,9

42,2

142,9

28

2,6

Ivanjševci ob Ščavnici

90

1,9

47,6

37

40

28

3,3

Ivanjševski Vrh

160

2,4

67,6

44,6

175

68

2,3

Kunova

127

3,1

40,9

40,4

105

40

3,1

Lastomerci

120

2,3

52,6

38,7

52

39

2,9

Lokavci

164

2,7

59,7

37,6

56,1

60

2,9

Lomanoše

246

2,6

94,8

42,9

131,3

97

2,6

Mele

152

2,3

65,9

45,2

150

54

2,9

Negova

353

4,7

74,9

41,6

107,1

129

2,7

Norički Vrh

173

0,5

322,3

45,4

184,6

63

2,7

Očeslavci

171

3,1

54,8

40,1

89,7

71

2,5

Orehovci

69

1,4

50,9

42,3

185,7

25

2,8

Orehovski Vrh

129

1,8

72,8

47,6

290

52

2,5

Plitvički Vrh

170

1,7

99,9

44,4

166,7

63

2,7

Podgrad

153

1,5

100,5

46,6

217,6

68

2,2

Police

378

4

94,5

46,3

200

156

2,4

Ptujska Cesta

206

1,9

108,7

44

161,9

81

2,7

Radvenci

141

2,7

51,4

43,7

223,1

52

2,6

Rodmošci

46

1,3

35,5

46,7

350

22

2,3

Spodnja Ščavnica

461

8

57,4

40,1

101,6

162

2,8

Spodnji Ivanjci

142

3,2

44,9

39,1

80,8

52

2,7

Stavešinci

75

1,4

53,2

42,7

171,4

26

3

Stavešinski Vrh

136

2

66,8

43,2

109,1

53

2,7

Zagajski Vrh

151

1,7

88,9

41,3

104,5

57

2,6

Zbigovci

264

2,7

96

42,8

110,3

91

2,8

SKUPAJ

8467

74,4

113,40

42,8

145,90

3358

2,71