Občinski svet

V skladu s Statutom Občine Gornja Radgona, sprejetim na podlagi Zakona o lokalni samoupravi, je občinski svet eden izmed treh organov občine.

Statut Občine Gornja Radgona podrobno opredeljuje naloge in pristojnosti občinskega sveta. Občinski svet Občine Gornja Radgona deluje v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Gornja Radgona.

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Občinski svet Občine Gornja Radgona šteje 21 članov. Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta.

Pristojnosti občinskega sveta:

Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

 • sprejema statut občine,
 • sprejema odloke in druge splošne občinske akte,
 • sprejema poslovnik občinskega sveta,
 • sprejema strateški razvojni program občine,
 • sprejema prostorske in druge plane razvoja občine,
 • sprejema občinski proračun in zaključni račun proračuna,
 • imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta,
 • imenuje občinsko volilno komisijo,
 • na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade imenuje in razrešuje predstavnike občine v organih upravljanja in nadzora v pravnih osebah, katerih ustanoviteljica je občina, razen če zakon ali ustanovitveni akt ne določa drugače,
 • potrjuje letne programe in finančne izkaze pravnih oseb, katerih ustanoviteljica je občina, razen če zakon ali ustanovitveni akt ne določa drugače,
 • nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta,
 • odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom določeno drugače,
 • ustanavlja javne zavode, javne gospodarske zavode, javne sklade, javna podjetja in gospodarske družbe;
 • podeljuje priznanja občine,
 • odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine.