Sestava delovnih teles občinskega sveta v mandatnem obdobju 2014-2018

Statut Občine Gornja Radgona podrobno opredeljuje naloge in pristojnosti občinskega sveta. Občinski svet Občine Gornja Radgona in njegova delovna telesa delujejo v skladu s Poslovnikom Občinskega sveta Občine Gornja Radgona. Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta (komisije in odbori) določa statut, komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.
 

DELOVNA TELESA OBČINSKEGA SVETA (2014 - 2018)
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Opravljala je zlasti naslednje naloge:

 • občinskemu svetu predlaga kandidatke oziroma kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
 • občinskemu svetu ali županu daje pobude oziroma predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini, ki so v pristojnosti občinskega sveta,
 • pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
 • obravnava druga vprašanja, ki ji jih določi občinski svet.

Člani komisije:

 • Robert ŽINKOVIČ (predsednik)
 • Vera GRANFOL (podpredsednica)
 • Miran DOKL
 • Ingeborg IVANEK
 • David ROŠKAR
 • Branko KOCBEK
 • Ivan KAJDIČ

Odbor za proračun, finance in premoženjske zadeve

Opravljal je zlasti naslednje naloge:

 • obravnava in daje mnenje k predlogu proračuna in zaključnega računa občine,
 • obravnava in daje mnenja k dokončnemu poročilu nadzornega odbora,
 • spremlja in daje mnenja k izvrševanju proračuna,
 • obravnava letni načrt razvoja občine in spremlja gospodarjenje z občinskim premoženjem,
 • na zahtevo občinskega sveta daje mnenje glede vprašanj s področja financ in premoženja iz pristojnosti občine,
 • obravnava in daje mnenja o dokončnih poročilih nadzornega odbora,
 • spremlja in daje mnenje o gospodarjenju z občinskim premoženjem,
 • obravnava poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta.

Člani odbora:

 • Dušan ZAGORC (predsednik)
 • Miroslav NJIVAR (podpredsednik)
 • Ivanka HIBLER
 • Ivan KAJDIČ
 • Alenka ROJKO
 • Aleksander VOGRINEC
 • Darja ZLATNIK

Odbor za varstvo okolja, urejanje prostora in gospodarske javne službe

Opravljal je zlasti naslednje naloge:

 • obravnava prostorske plane občine,
 • predlaga politiko prostorskega razvoja občine in spremlja njeno izvrševanje,
 • obravnava vprašanja načrtovanja s področja urbanizma, gradbeništva in infrastrukture,
 • obravnava vprašanja razvoja stanovanjskega gospodarstva in izgradnje socialnih stanovanj ter vzdrževanje obstoječega občinskega stanovanjskega fonda,
 • obravnava vprašanja v zvezi s poslovnimi prostori,
 • obravnava vprašanja glede upravljanja in urejanja gospodarskih javnih služb,
 • obravnava vprašanja izgradnje in vzdrževanja lokalnih in gozdnih cest,
 • obravnava vprašanja izgradnje in vzdrževanje komunalne infrastrukture (vodovod, odlagališče odpadkov, kanalizacije....),
 • obravnava vprašanja ekologije, varstva naravne in kulturne dediščine,
 • obravnava proračun in zaključni račun, s poudarkom na tistem delu, ki zajema njegovo delovno področje,
 • obravnava poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta,
 • obravnava druga vprašanja v okviru svojega delovnega področja, ki mu jih naloži občinski svet.

Člani odbora:

 • Dr. Peter KRALJ (predsednik)
 • Urška MAUKO TUŠ (podpredsednica)
 • Miran DOKL
 • Konrad NIDERL
 • Mihael BREZNIK
 • Vladimir DRVARIČ
 • Anton ROŽMAN

Odbor za gospodarstvo, obrt in podjetništvo

Opravljal je zlasti naslednje naloge:

 • obravnava vprašanja pospeševanja gospodarstva, obrti in podjetništva,
 • skrbi za čezmejno sodelovanje s svojega področja,
 • obravnava proračun in zaključni račun, s poudarkom na tistem delu, ki zajema njegovo delovno področje,
 • obravnava poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta,
 • obravnava druga vprašanja v okviru svojega delovnega področja, ki mu jih naloži občinski svet.

Člani odbora:

 • Konrad NIDERL (predsednik)
 • Alenka ROJKO (podpredsednica)
 • Robert ŽINKOVIČ
 • Dr. Peter KRALJ
 • Mag. Nataša LORBER
 • Janez PERKO
 • Maksimiljan VAJS

Odbor za družbene dejavnosti

Opravljal je zlasti naslednje naloge:

 • obravnava vprašanja in daje mnenje in predloge v zvezi s šolstvom, zdravstvom, kulturo, otroškim varstvom, športom in rekreacijo ter društvenimi dejavnostmi,
 • daje mnenja k ustanovitvenim aktom javnih zavodov in služb lokalnega pomena,
 • pripravlja program socialne politike občine in ga predlaga občinskemu svetu,
 • skrbi za smotrno uporabo in povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj v občini,
 • obravnava proračun in zaključni račun, s poudarkom na tistem delu, ki zajema njegovo delovno področje,
 • obravnava poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta,
 • opravlja druge zadeve s področja družbenih dejavnosti, družine in mladine.

Člani odbora:

 • članica odstopila - postopek za nadomestnega člana v teku
 • Branko KLUN (podpredsednik)
 • Vitomir DUNDEK
 • Franek RADOLIČ
 • Ingeborg IVANEK
 • Franc SATLER
 • Marjana ŽNUDERL

Odbor za kmetijstvo in turizem

Opravljal je zlasti naslednje naloge:

 • spremlja in daje mnenja in predloge v zvezi z organiziranostjo in razvojem dejavnosti kmetijstva,
 • obravnava vprašanja razvoja kmetijskih dopolnilnih dejavnosti (drobna obrt, storitve s kmetijsko mehanizacijo, kmečki turizem in vinotoči...),
 • spremlja in skrbi za promocijo turizma v občini,
 • obravnava proračun in zaključni račun, s poudarkom na tistem delu, ki zajema njegovo delovno področje,
 • obravnava poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta,
 • opravlja druge naloge s področja kmetijstva, gozdarstva, veterine, lova in turizma.

Člani odbora:

 • Peter ŽNIDARIČ (predsednik)
 • Karolina STAROVASNIK (podpredsednica)
 • članica odstopila - postopek za nadomestnega člana v teku
 • Drago CETL
 • Martina FERENC
 • Franek RADOLIČ
 • Franc GOLOB 

Odbor za mednarodno sodelovanje

Opravljal je zlasti naslednje naloge:

 • obravnava možnosti povezav in sodelovanja Občine Gornja Radgona z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti na različnih področjih delovanja kot so: gospodarstvo, izobraževanje, kultura, šport, turizem, kmetijstvo, sejemske dejavnosti itd.,
 • pripravi vsakoletni program sodelovanja, predlaga skupne projekte in jih finančno ovrednoti,
 • po potrebi predlaga občinskemu svetu imenovanje delovnih skupin in koordinatorjev sodelovanja, zadolženih za realizacijo posameznih projektov,
 • informira župana in občinski svet o realizaciji skupnih projektov in izdela informacijo o vsebinah sodelovanja in realizaciji.

Člani odbora:

 • Vera GRANFOL (predsednica)
 • Branko KOCBEK (podpredsednik)
 • Alenka ROJKO
 • Romana SLAVIČ ŽNUDERL
 • Marija RESNIK
 • Žaneta JAGERIČ
 • Slavko HAJDINJAK
   

Statutarno pravna komisija

Komisija obravnava predlog statuta občine in poslovnika občinskega sveta in njunih sprememb oziroma dopolnitev, odlokov in drugih aktov, ki jih občinski svet sprejema v obliki predpisov.
Komisija oblikuje svoje mnenje oziroma stališče glede skladnosti obravnavanih predlogov aktov z ustavo, zakoni in statutom občine ter glede medsebojne skladnosti z drugimi veljavnimi akti občine.
Komisija lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem spremembe in dopolnitve statuta občine in poslovnika občinskega sveta ter obvezno razlago določb splošnih aktov občine.

Člani komisije:

 • Dušan ZAGORC (predsednik)
 • Ivan KRAMBERGER (podpredsednik)
 • Ivan KAJDIČ
 • Pia RAVTER
 • David ROŠKAR

Komisija za priznanja, pohvale in nagrade

Opravljala je zlasti naslednje naloge:

 • v skladu z odlokom o priznanjih občine vodi razpise, zbira, obravnava in daje občinskemu svetu predloge za podeljevanje občinskih priznanj,
 • vodi evidenco dobitnikov občinskih priznanj.

Člani komisije:

 • Branko KLUN (predsednik)
 • Dušan ZAGORC (podpredsednik)
 • Andrej BOHINEC
 • Branislav HABJANIČ
 • Miroslav NJIVAR

Komisija za prireditve

Komisija za prireditve je bila ustanovljena kot občasno delovno telo. 

 • Naloga komisije je, da po sprejemu Koledarja prireditev v občini Gornja Radgona za tekoče leto določi prireditve, ki se bodo financirale iz občinskega proračuna za tekoče leto do višine zagotovljenih sredstev na postavki za promocijske prireditve.
 • Komisija kot posvetovalno delovno telo občinskega sveta obravnava in daje mnenje glede sprejema vsakoletnega koledarja prireditev v občini.
 • Komisija po potrebi kot posvetovalno delovno telo sodeluje tudi pri organizaciji določenih občinskih prireditev.

Člani komisije:

 • Franek RADOLIČ (predsednik)
 • Simona KRALJ ROŠKAR (podpredsednica)
 • Aleš CELCAR
 • Vladimir DRVARIČ
 • Tamara DUH
 • Anica KOCBEK
 • Mira SKOTNIK  

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Svet je deloval kot posvetovalno telo župana in opravljal naloge, določene v Zakonu o voznikih (ZVoz). Mandatna doba sveta traja štiri leta.

Člani sveta:

 • Ivan KRAMBERGER (predsednik)
 • Stanko ISKRA (podpredsednik)
 • Zdenka IVAJNŠIČ
 • Konrad NIDERL
 • Stanislav KLUBAN
 • Janez KRALJ
 • Peter ŽNIDARIČSVETI JAVNIH ZAVODOV:
(imenovani člani s strani občinskega sveta kot predstavniki občine) (2015 - 2018):

 • Člani Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Gornja Radgona:
  • Irena DRESLER
  • Ingeborg IVANEK
  • Boštjan FLEGAR
 • Člani Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Antona Trstenjaka Negova:
  • Alenka ROJKO
  • Karolina STAROVASNIK
  • Vladimir MAUKO
 • Član Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona:
  • Vlado ŠIŠKO
 • Člani Sveta javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona:
  • Tomaž MUNDA
  • Branko KOCBEK
  • Vladimir MAUKO
 • Članica Sveta javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona:
  • članica odstopila - postopek za nadomestnega člana v teku
 • Člani Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona:
  • Ingeborg IVANEK
 • Člani Sveta javnega zavoda PORA, razvojna agencija Gornja Radgona:
  • Urška MAUKO TUŠ
  • Dušan ZAGORC
  • Vitomir DUNDEK
 • Člani Sveta javnega Zavoda za kulturo, turizem in promocijo Gornja Radgona:
  • Miran DOKL
  • Ingeborg IVANEK
  • Vera GRANFOL
 • Član Sveta Centra za socialno delo Gornja Radgona:
          -  Miroslav NJIVAR
 • Član Sveta javnega zavoda Pomurske lekarne Murska Sobota:
  • Miran DOKL
 • Člani Sveta območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Gornja Radgona:
  • Dragica ČERNE
  • Milan NEKREP
  • Franek RADOLIČ
    

SVETI JAVNIH PODJETIJ:

 • Člana Nadzornega sveta javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.:
  • Branko KOCBEK
  • Maksimiljan VAJS