Sklepi 16. redne seje Občinskega sveta

datum: 26.11.2004

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 15. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 (prva obravnava)SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 – prva obravnava. Obravnava odloka o proračunu traja do vključno 03.12.2004.6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 (prva obravnava)SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2006 – prva obravnava. Obravnava odloka o proračunu traja do vključno 03.12.2004.7. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. (prva obravnava)SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o., Gornja Radgona - prva obravnava. Obravnava o predlogu odloka traja 30 dni.8. Sklep o odkupu zemljišča v KonjiščuSKLEP1. Odkupi se nepremičnina parc. št. 441/1, travnik 7 v izmeri 26985 m2, pripisana pri vl. št. 450, k.o. Konjišče, od prodajalca Republike Slovenije, Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, Ljubljana, za znesek 1.079.400,00 SIT.
2. Davki in vsi ostali stroški bremenijo kupca.
3. Sredstva so zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 na postavki 04.22.410218 – TRC Konjišče.
9. Sklep o določitvi plačil za opravljanje nalog predstavnikov ustanoviteljice v organih javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja RadgonaSKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Sklep o določitvi plačil za opravljanje nalog predstavnikov ustanoviteljice v organih javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona.10. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

11. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama