Sklepi 24. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

datum: 13.02.2006

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 24. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v četrtek, dne 2. 2. 2006, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 23. seje občinskega sveta
SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 23. seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 15. 12. 2005.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o lokacijskem načrtu za del območja Industrijske cone Gornja Radgona (Hofer) (druga obravnava)
SKLEP
Občinski svet občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o lokacijskem načrtu za del območja Industrijske cone Gornja Radgona (Hofer) – druga obravnava.

6. Odlok o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o dopolnitvah odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona – druga obravnava.

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona, skrajšani postopek.

8. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2006
SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Sklepa o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Gornja Radgona za leto 2006.

9. Sklep o določitvi vrednosti točke za določitev najemnine za poslovne prostore v občini Gornja Radgona
SKLEP
1. Vrednost točke za poslovne prostore, ki jih imajo v najemu društva, ki se financirajo iz občinskega proračuna, znaša 108,00 SIT.
2. Ta sklep velja z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.

10. Imenovanje direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona za direktorja javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. imenuje Danijela VRZELA, *****************************.

11. Sklep o imenovanju člana nadzornega odbora
SKLEP
Za člana Nadzornega odbora občine Gornja Radgona se imenuje:
- Igor ZUPANČIČ, r**. ******************, *********************, ***********************.

12. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva in imenovanju novega člana v Odbor za družbene dejavnosti
SKLEP
1. Ugotovi se, da je Edvardu TERŠEKU, ************************, z ugotovitvenim sklepom občinskega sveta prenehal mandat člana občinskega sveta, s tem pa tudi članstvo v Odboru za družbene dejavnosti.
2. Za nadomestno članico Odbora za družbene dejavnosti se imenuje Milena MAROVIČ, **************************.

13. Poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta za drugo polletje 2005
SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 01.07.2005 do 31.12.2005.

14. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja Krajevne skupnosti Stogovci za leto 2004
SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja Krajevne skupnosti Stogovci za leto 2004.

15. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2004
SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja Krajevne skupnosti Spodnja Ščavnica za leto 2004.

16. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika Osnovna šola Gornja Radgona za leto 2004
SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika Osnovna šola Gornja Radgona za leto 2004.

17. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika Vrtca Manko Golar Gornja Radgona za leto 2004
SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika Vrtca Manko Golar za leto 2004.

18. Soglasje k pogodbi o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje "Prlekije"
SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k pogodbi o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje "Prlekije".


19. Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2006
SKLEP
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2006.

20. Koledar prireditev za leto 2006
SKLEP
1. Občinski svet sprejema predloženi Koledar prireditev za leto 2006 v Občini Gornja Radgona.
2. Komisija za prireditve določi prireditve, ki se bodo financirale iz občinskega proračuna do višine zagotovljenih sredstev na postavki prireditve.

21. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

22. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama