4. seja Odbora za mednarodno sodelovanje (14.05.2004)

datum: 12.05.2004

kategorija: Seje delovnih teles

4. seja Odbora za mednarodno sodelovanje, je sklicana v petek, 14.05.2004 s pričetkom ob 14. uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.Predlagan je naslednjiDNEVNI RED:1. Pozdrav, otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in potditev zapisa 3. seje odbora (z dne 23.04.2004)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Informacija o izvedenih aktivnostih ter analiza dela ob vstopu Slovenije v Evropsko unijo
5. raznoPredsednicaOdbora za mednarodno sodelovanjeNorma BALE, l.r.