Skrb za zdravo pitno vodo

datum: 19.09.2002

kategorija: Sporočilo za javnost

Glavna vira za oskrbo s pitno vodo v občinah Gornja Radgona in Radenci sta črpališči podtalne vode Segovci in Podgrad. Črpališče Podgrad ima kapaciteto 30-40 l/s, črpališče Segovci pa kapaciteto 60-70 l/s. Obe črpališči sta locirani na robu apaškega polja, tik ob reki Muri (meja z Avstrijo).

Za obe črpališči so z Odlokom o določitvi varstvenih površin vseh javnih vodnih virov ukrepih za njihovo zavarovanje v Občini Gornja Radgona (Uradne objave Pomurskih občin, št. 27/84 in Uradni list RS, št. 76/00) poleg varstvenih pasov določeni ukrepi za zavarovanje podtalnice. Obe črpališči sta medsebojno povezani s cevovodom dolžine 4 km.

Zdravstveno ustreznost pitne vode iz obeh črpališč ves čas ugotavlja Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota.

V letih 1991 -1996 je pitna voda v vodovodnem omrežju Apače bila onesnažena z nitrati celo več kot 100% nad dovoljeno mejo. V sled navedenega je župan občine Gornja Radgona leta 1996 sprejel dolgoročne in kratkoročne ukrepe za zagotovitev zdrave pitne vode v črpališču Segovci na Apaškem polju.

Že leta 1996 je podjetje Saubermacher Murska Sobota pričelo z organiziranim 3 krat letnim odvozom nevarnih odpadkov, ki so jih posamezniki do tokrat večinoma odlagali v naravo in v bližino črpališča pitne vode. V letu 1999 je bilo z lastniki kmetijskih zemljišč, ki ležijo znotraj vodovarstvenega območja črpališča Segovci, dogovorjeno, da svojih zemljišč ne obdelujejo več. V letih 1999 - 2002 je bilo s strani občine odkupljeno 17 ha teh zemljišč. V letu 2001 je bila izvedena pogozditev 5 ha zemljišč. Leta 2001 in 2002 je bila izvedena izgradnja I. in II. faze fekalne kanalizacije za naselja Apače, Črnci in Segovci, ki se bo predvidoma do leta 2006 končala z izgradnjo sekundarne kanalizacije in čistilne naprave.

Poleg navedenih aktivnosti so se izvedli še drugi ukrepi kot so: opustitev kmetijske obdelave še na dodatnih 10 ha zemljišč na severovzhodni strani črpališča, vključitev 95% prebivalcev (do leta 2000 je teh bilo le 40 %) v organizirani odvoz komunalnih in kosovnih odpadkov, sanacija večje gramozne jame ob nogometnem igrišču v Apačah 800 m od črpališča, redna košnja trave in urejanje celotnega vodovarstvenega območja in še nekatere druge.

Vse prej navedene aktivnosti in izvedeni ukrepi so dali zelo dobre rezultate. Vsebnost nitratov v pitni vodi Apaškega polja se je bistveno znižala tako, da je po zadnjih analizah z dne 28.08.2002 znašala 44,2 mg/l (normativ je 50 mg/l). Vsi ostali parametri kot so kloridi, mineralna olja, atrazin, pesticidi, nitrati, amonijak in drugi so bistveno pod mejno vrednostjo - normativom, ki ga predpisuje Pravilnik o zdravstveni ustreznosti pitne vode (Ur. list RS, št.46/97).

Z dokončano izgradnjo kanalizacije za del Apaške doline in izvedbo še preostalih ukrepov iz programa do leta 2006 pričakujemo, da se bo kvaliteta pitne vode, še izboljšala, vsebnost nitratov pa naj ne bi prekoračila 20 mg/l. Pri izvedbi zastavljenih ciljev pričakuje Občina Gornja Radgona večje sodelovanje pristopnih organov Republike Slovenije in v najkrajšem času prevzem v last in upravljanje s strani Radenske Radenci celotnega magistralnega vodovodnega omrežja.