20. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve (31.01.2006)

datum: 30.01.2006

kategorija: Seje delovnih teles

20. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve, je sklicana v torek, dne 31. januarja 2006, s pričetkom ob 15. uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 19. seje, z dne 25.10.2005
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta za drugo polletje 2005
5. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja KS Stogovci za leto 2004
6. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja KS Spodnja Ščavnica za leto 2004
7. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika OŠ Gornja Radgona za leto 2004
8. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja posrednega proračunskega uporabnika Vrtca Manko Golar Gornja Radgona za leto 2004
9. Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2006
10. Razno Predsednik Odbora za proračun,
finance in premoženjske zadeve:
Andrej RITLOP, l. r.