9. seja Statutarno pravne komisije (21.09.2004)

datum: 16.09.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 8. seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Soglasje k Statutu javnega zavoda Podjetniško razvojne agencije Gornja Radgona
5. Razno PREDSEDNIK KOMISIJE: Feliks PETEK,l.r.