Sklepi 14. redne seje Občinskega sveta

datum: 12.08.2004

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 13. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 - skrajšani postopekSKLEPObčinski svet sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2004 – skrajšani postopek. 6. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic zime 2003-2004 in neurja 2004, na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2004 – skrajšani postopekSKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za odpravo posledic zime 2003-2004 in neurja 2004, na lokalnih cestah in javnih poteh za leto 2004 – skrajšani postopek.7. Odlok o ustanovitvi Zveze občin Pomurja - prva obravnavaPREDLOG SKLEPA NI BIL SPREJET8. Odlok o ustanovitvi Zveze občin Prlekije in Slovenskih goric - prva obravnavaPREDLOG SKLEPA NI BIL SPREJET9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona – skrajšani postopekSKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona – skrajšani postopek.10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev elementa za Avtoradgona in obrtno cono Gornja Radgona" - skrajšani postopekSKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev elementa za Avtoradgono in obrtno cono Gornja Radgona" – skrajšani postopek. 11. Soglasje k Pravilom o sprejemu otrok v Vrtec Manka Golarja Gornja RadgonaSKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k Pravilom o sprejemu otrok v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona.12. Soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona v šolskem letu 2004/2005SKLEP1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona za šolsko leto 2004/2005.
2. Župana Občine Gornja Radgona se pooblašča, da daje soglasja k sistemizaciji delovnih mest v naslednjih šolskih letih.
13. Sklep o določitvi ekonomske cene za Vrtec Manka Golarja Gornja RadgonaSKLEPI. Občinski svet Občine Gornja Radgona določa:
1. Ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu Manko Golar Gornja Radgona po otroku znaša 74.553,00 sit.
2. V sklopu dnevnega programa se izvaja 5-urni program, katerega ekonomska cena po otroku znaša 64.861,00 sit. Razliko do cene dnevnega programa v šolskem letu 2004/2005 krije lokalna skupnost po domicilnem principu.
3. Mesečni strošek živil znaša 5.250,00 sit od tega kosilo 3.780,00 sit in malica 1.470,00 sit. Dnevni strošek živil znaša 250,00 sit.
4. Za čas odsotnosti, izpisa pred vstopom v šolo in za manjkajoče otroke do normativa, se cena programa zniža za stroške živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in razlike v ceni, ki jo krije lokalna skupnost zavezanka.
5. Za več kot en mesec trajajočo odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov, se starša, ob predložitvi potrdila zdravnika, plačila oprosti.
6. Za vnaprej napovedano strnjeno odsotnost otrok med poletnimi meseci(julij,avgust) nad 10 dni se plačilo staršev zniža za 50%.
II. Sredstva za mobilnega defektologa v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona za otroke s posebnimi potrebami in z izdano odločbo, se zagotavljajo v višini 4,5 ur tedensko po otroku izven ekonomske cene.
III. Za izpisane otroke pred vstopom v šolo občina zagotavlja Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona sredstva za mesec julij in avgust v višini 80% cene programa-znižane za strošek živil, v katerega je bil otrok vključen.
IV. Obstoječi kadrovski normativ se v šolskem letu 2004/2005 v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona enota Stogovci zniža na 0,5 pomočnice vzgojiteljice.
V. Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona se daje soglasje za uvedbo fleksibilnega mandata in s tem povečanja števila otrok za največ dva otroka v oddelku Kocljeva 2 v oddelku 1-2 od 1.9.2004 dalje, v oddelku 2-3 od 1.11.2004 dalje, enota Kocljeva 4 v oddelku 1-2 od 1.9.2004 in v enoti Negova od 1.11.2004 dalje. Fleksibilni mandat se lahko poveča za dva otroka tudi v drugih oddelkih, za izdajo soglasja pa se pooblasti župana Občine Gornja Radgona.
VI. Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona izvaja v šolskem letu 2004/2005 11-urni odpiralni čas v enoti Kocljeva 2 in 4.
VII. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona-lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 1.9.2004.
14. Sklep o uskladitvi cen socialno varstvenih storitev osebne pomoči in pomoči družini na domuSKLEP1. Cena storitve osebne pomoči se določi v višini 417.310,00 SIT mesečno.
2. Cena storitve pomoč družini na domu se določi v višini 2.934,00 SIT na efektivno uro.
3. Cena storitve pomoč družini na domu, zmanjšana za višino subvencije občine za stroške vodenja in koordiniranja in subvencije Zavoda RS za zaposlovanje v skupni višini 1.234,00 SIT, znaša za uporabnike v višini 1.700,00 SIT na efektivno uro. Od tega znašajo stroški dela 1.409,00 SIT, stroški materiala in storitev pa 291,00 SIT. Občina Gornja Radgona subvencionira 50% cene storitve pomoč družini na domu, tako da znaša cena storitve za uporabnika 850,00 SIT na efektivno uro.
4. Subvencija Občine Gornja Radgona za stroške vodenja in koordiniranja socialno varstvene storitve pomoč družini na domu znaša 312.707,00 SIT mesečno.
5. Določi se, da bo o pravilnosti uskladitve cen glede na rast elementov socialno varstvenih storitev osebne pomoči in pomoči družini na domu in o podaji soglasja k temu na podlagi 43. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev odločal župan.
6. Sklep velja naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona - lokalni časopis Prepih, uporablja pa se od 01.05.2004 dalje.
15. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar - junij 2004SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar – junij 2004. 16. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od januarja - junija 2004SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 01.01.2004 do 30.06.2004. 17. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta