13. seja Statutarno pravne komisije (07.09.2005)

datum: 05.09.2005

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 12. seje
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih
pogojih za območje Občine Gornja Radgona
5. Pravilnik o pogojih za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz
proračuna Občine Gornja Radgona
6. Pravilnik o dodeljevanju kadrovsko-občinskih štipendij v Občini Gornja Radgona
7. Razno PREDSEDNIK KOMISIJE: Feliks PETEK, l.r.