18. seja Odbora za kmetijstvo in turizem (06.09.2005)

datum: 05.09.2005

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa Odbora za kmetijstvo in turizem 17. seje z dne 27.06.2005
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona v obdobju januar – junij 2005
5. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času januar – junij 2005
6. Razno
Predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem: Branko KOCBEK, l.r.