JAVNI RAZPIS za podelitev kadrovsko – občinskih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2005/2006

datum: 30.09.2005

kategorija: Razpis

PRIPONKA - VLOGA:Obrazec za uveljavitev štipendije v šolskem oz. študijskem letu 2005/2006* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Na podlagi 8. člena Pravilnika o dodeljevanju kadrovsko-občinskih štipendij v Občini Gornja Radgona (Uradne objave Občine Gornja Radgona - lokalni časopis Prepih, št. 13/2005) se objavljaJAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KADROVSKO – OBČINSKIH ŠTIPENDIJ ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006I. Štipendije bodo podeljene za naslednje smeri oziroma programe šolanja, za katere je razpisano naslednje število štipendij:
1- SKLOP A – Za deficitarne poklice v gospodarstvu, v sodelovanju s podjetji:
- univerzitetni diplomirani inženir strojništva – 1 štipendija (za drugi letnik ali več) za potrebe podjetja Arcont d.d.
- diplomirani inženir strojništva – 1 štipendija (za tretji letnik) za potrebe podjetnika Avtomehanik LKW-PKW, Vinko Hajdinjak
- univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva – 1 štipendija (za drugi letnik ali več) za potrebe podjetja Arcont d.d.
- univerzitetni diplomirani gospodarski inženir – 1 štipendija (za drugi letnik ali več) za potrebe podjetja Arcont d.d.
- avtoličar – 3 štipendije (za prvi letnik ali več) za potrebe podjetja Arcont d.d.
- steklar – 1 štipendija (za prvi letnik) za potrebe podjetja Reflex d.o.o.

2- SKLOP B - Za deficitarne poklice v negospodarstvu:
- defektolog (mobilni) – 1 štipendija (za prvi letnik ali več) za potrebe vrtca in osnovnih šol
- logoped – 1 štipendija (za prvi letnik ali več) za potrebe vrtca in osnovnih šol
- univerzitetni diplomirani specialni pedagog – 1 štipendija (za prvi letnik ali več) za potrebe Društva prijateljev mladine Gornja Radgona in Društva za preprečevanje odvisnosti
- zdravnik splošne medicine – 1 štipendija (za prvi letnik ali več) za potrebe Zdravstvenega doma Gornja Radgona.II. Rok: Rok za oddajo vloge na razpis je do 17.10.2005 do 12.00 ure.III. Dokazila: Vlogi za dodelitev kadrovsko - občinske štipendije je potrebno priložiti naslednja dokazila:
- dokazilo o vpisu v letnik šolanja, za katerega se oddaja vloga za pridobitev štipendije,
- dokazilo o doseženem učnem oz. študijskem uspehu v preteklem letu in sicer:
• fotokopijo spričevala preteklega šolskega leta, iz katerega je razviden učni uspeh kandidata ali
• potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu,
- fotokopijo potrdila o državljanstvu,
- dokazilo o stalnem prebivališču v občini Gornja Radgona,
- izpolnjen obrazec za pridobitev kadrovsko - občinske štipendije,
- kopijo bančne kartice oz. osebnega računa,
- podpisano izjavo kandidata, da ne prejema druge štipendije (republiške, Zoisove ali kadrovske),
- v letu razpisa sklenjeno pogodbo o štipendiranju s podjetjem.

Za dokazovanje kriterijev za dodelitev kadrovsko-občinske štipendije ima prosilec štipendije pravico predložiti dokazilo o sodelovanju s podjetji, javnimi zavodi in društvi ter drugimi organizacijami, ki imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona.IV. Pogoji za pridobitev štipendije: Pogodba o štipendiranju se sklene za dogovorjeno obdobje šolanja, v trajanju od enega do največ štiri šolska leta oz. od enega do največ pet študijskih let – odvisno od trajanja določene smeri šolanja (izobraževanje na IV. stopnji se štipendira največ tri leta, na V. stopnji največ štiri leta, na VII. stopnji VS program največ štiri leta ( tri leta študija + eno leto absolventskega staža), na VII. stopnji UNI. program največ pet let (štiri leta študija + eno leto absolventskega staža). Za absolvente tistih zavodov, pri katerih absolventski staž traja manj kot eno študijsko leto, se štipendija dodeli za dolžino absolventskega staža, določenega s pravili fakultete.

Kadrovsko - občinska štipendija se lahko dodeli dijaku ali študentu, ki se prijavi na razpis in izpolnjuje naslednje pogoje:
- je državljan Republike Slovenije,
- ima stalno prebivališče v občini Gornja Radgona,
- je vpisan v letnik šolanja,
- ni ob vpisu v 1. letnik srednje šole starejši od 18 let,
- ni ob vpisu v 1. letnik visoko strokovnega ali univerzitetnega študija starejši od 26 let,
- je pripravljen sodelovati pri projektih iz Razvojnega programa občine Gornja Radgona,
- je pripravljen sodelovati s podjetjem, ki ga v sodelovanju z občino Gornja Radgona sofinancira,
- se izobražuje za pridobitev poklica, ki predstavlja v občini Gornja Radgona deficit
- ne prejema druge štipendije (republiške, Zoisove ali kadrovske, sklenjene pred letom razpisa),
- da ima sklenjeno pogodbo o štipendiranju s podjetjem oziroma drugim gospodarskim subjektom.
Pravice do kadrovsko - občinske štipendije ne more uveljavljati kandidat, ki:
- nima stalnega bivališča v občini Gornja Radgona,
- je v delovnem razmerju ali vpisan v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje,
- je samozaposlena oseba, ki opravlja dejavnost, vpisano v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco,
- je lastnik ali solastnik gospodarske družbe,
- prejema drugo štipendijo(republiško, Zoisovo ali kadrovsko, sklenjeno pred letom razpisa)
ali posojilo za šolanje.V. Merila za pridobitev štipendije: Kadrovsko-občinske štipendije se dodelijo tistim kandidatom, ki med vsemi prijavljenimi kandidati na razpis zberejo največje število točk, ki so določene s kriteriji za ocenjevanje v 15. členu Pravilnika o dodeljevanju kadrovsko – občinskih štipendij v Občini Gornja Radgona, objavljenem v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih, št. 13/2005.VI. Prijava na razpis za štipendije mora vsebovati obrazec za uveljavitev štipendije v šolskem oziroma študijskem letu 2005/2006 in vsa obvezna dokazila, ki so zahtevana v III. točki tega razpisa.VII. Obrazec, s katerim se kandidati prijavijo na razpis za štipendije, je mogoče dvigniti na Občini Gornja Radgona, na Podjetniško razvojni agenciji Gornja Radgona ali si ga pridobiti s spletne strani www.pora-gr.si in www.gor-radgona.si.VIII. Prijave na razpis za štipendije pošljite ali dostavite obvezno v zaprti kuverti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, s pripisom: Ne odpiraj - Javni razpis za podelitev kadrovsko – občinskih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2005/2006.IX. Sklep o odločitvi glede podelitve štipendij bodo prijavljeni kandidati prejeli najkasneje v roku 30 dni po poteku razpisnega roka.X. Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Bernardi Hari, tel.št. 02/564-38-19 ali po elektronski pošti: bernarda.hari@gor-radgona.si.Občina Gornja Radgona