24. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe (22.09.2004)

datum: 16.09.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 22. seje z dne 29.07.2004 in 23. seje odbora z dne 26.08.2004
4. Sklep o uporabi takse za obremenjevanje okolja
5. Pregled terjatev do kupcev po stanju 31.12.2003
6. Predstavitev idejne zasnove za odvajanje odpadnih voda za Občino Gornja Radgona
7. Razno Predsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
ter gospodarske javne službe
Vinko ROUS, l.r.