2. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 21. 12. 2006

datum: 11.12.2006

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 013-4/2006-OS/2-Ž
Datum: 8. 12. 2006


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno prečiščeno besedilo – Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M2. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 21. decembra 2006, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje občinskega sveta
GRADIVO k 2. točki 2. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Potrditev mandata članu občinskega sveta – obrazložitev predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

6. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Gornja Radgona za leto 2007 – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ
GRADIVO k 6. točki 2. redne seje OS (PDF)
7. Predlog za imenovanje Nadzornega odbora Občine Gornja Radgona – obrazložitev predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO k 7. točki 2. redne seje OS (PDF)
8. Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta – obrazložitev predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO k 8. točki 2. redne seje OS (PDF)
9. Predlog za imenovanje Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu – obrazložitev predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
GRADIVO k 9. točki 2. redne seje OS (PDF)
10. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

11. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.