5. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, dne 26. 4. 2007 (dnevni red in gradivo)

datum: 17.04.2007

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 013-4/2006-OS/5-Ž
Datum: 13. 4. 2007


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 1/03),S K L I C U J E M5. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 26. aprila 2007, ob 14.00 uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 4. seje občinskega sveta
GRADIVO k 2. točki 5. redne seje OS (PDF)
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2006 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK
– Revizijsko poročilo o notranji reviziji poslovanja Občine Gornja Radgona za leto 2006
GRADIVO k 5. točki 5. redne seje OS (PDF) - 1 DEL
GRADIVO k 5. točki 5. redne seje OS (PDF) - 2. DEL
6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007 (prva obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK
GRADIVO k 6. točki 5. redne seje OS (PDF) - 1 DEL
GRADIVO k 6. točki 5. redne seje OS (PDF) - 2 DEL
7. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 (prva obravnava) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Pika Leopoldina VODNIK
GRADIVO k 7. točki 5. redne seje OS (PDF)
8. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševaje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (prva obravnava) – obrazložitev Darja REMSKO
GRADIVO k 8. točki 5. redne seje OS (PDF)
9. Soglasje k povišanju cen distribucije in oskrbe s pitno vodo – obrazložitev Danijel VRZEL, direktor javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o.
GRADIVO k 9. točki 5. redne seje OS (PDF)
10. Kataster javnih površin v mestu Gornja Radgona – obrazložitev Igor PIVEC
GRADIVO k 10. točki 5. redne seje OS (PDF)
11. Koledar prireditev v letu 2007 v občini Gornja Radgona – obrazložitev Dušan ZAGORC, podžupan Občine Gornja Radgona
GRADIVO k 11. točki 5. redne seje OS (PDF)
12. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

13. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejamaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.