Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA PODROČJE ŠOLSTVA, SOCIALNEGA VARSTVA IN KULTURE v Občinski upravi Občine Gornja Radgona

datum: 26.04.2007

kategorija: Razpis

OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona
Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si

e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si

Številka: 110-12/2007 -101/MK
Datum: 25.04.2007


Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št 32/2006 – UPB2 in 33/07-ZJU-C) Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona objavlja: javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta SVETOVALEC ZA PODROČJE ŠOLSTVA, SOCIALNEGA VARSTVA IN KULTURE v Občinski upravi Občine Gornja RadgonaKandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- najmanj visoka strokovna izobrazba pravne ali ekonomske smeri;
- najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj;
- znanje uradnega jezika;
- državljanstvo Republike Slovenije;
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katerega se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovni razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katerega oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktorat znanosti.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.


Delovno področje prostega delovnega mesta:
- pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
- zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
- samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
- opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
- je državljan republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namene tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Gornja Radgona pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona.

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec" na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska 13, 9250 Gornja Radgona, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Gornja Radgona. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel. 02/564-38-18.


OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN
Anton KAMPUŠ, l.r.