OBČINA APAČE: Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta VIŠJI SVETOVALEC ZA PREMOŽENJSKE ZADEVE v Občinski upravi OBČINE APAČE

datum: 15.05.2007

kategorija: Razpis

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih ( Uradni list RS, št. 32/06-UPB 2 in 33/07) Občina Apače objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:Višji svetovalec za premoženjske zadeveKandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- najmanj visoko strokovno izobrazbo pravne smeri,
- najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
- znanje uradnega jezika,
- državljanstvo Republike Slovenije,
- ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz upravnega postopka). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja, prav tako strokovni izpit iz upravnega postopka.

Delovno področje:
- pomoč in priprava splošnih in drugih pravnih aktov, pregled pogodb,
- vodenje postopkov za vzpostavitev evidence premoženja občine,
- izvajanje nalog na področju javnih naročil,
- vodenje postopkov na področju stanovanjskih zadev in poslovnih prostorov,
- vodenje postopkov in evidenc za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča,
- sodelovanje pri pripravi projektov na področju komunalne infrastrukture,
- sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
- samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
- vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
- opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.

Prijava mora vsebovati:

1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,

2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,

3. izjavo o opravljenih strokovnih izpitih, iz katere mora biti razvidna vrsta izpita, datum opravljanja in organ oz. ustanova pri kateri je bil izpit opravljen,

4. izjavo kandidata, da:
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Apače pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II oziroma višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom s šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Apače, Apače 42/ b, 9253 Apače.

Formalno nepopolne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec za premoženjske zadeve", na naslov: Občina Apače, Apače 42/ b, 9253 Apače in sicer v roku 15 dni po objavi na spletni strani Občine Gornja Radgona. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.apace@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega natečaja.

Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel. 02 569 10 55.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.