RAZPIS za dodelitev službenih stanovanj v najem

datum: 01.06.2007

kategorija: Razpis

Na podlagi 7. člena Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj v najem (Uradne objave Občine Gornja Radgona št. 5/97) objavlja občinska uprava občine Gornja Radgona, naslednjiR A Z P I Sza dodelitev službenih stanovanj v najemI. Občinska uprava občine Gornja Radgona razpisuje pogoje za dodelitev službenega stanovanja in sicer1. stanovanje v Gornji Radgoni, Partizanska 30 v izmeri 88,60 m2II. Upravičenci do najema službenih stanovanj so delavci zaposleni v javnih podjetjih, javnih zavodih in v občinski upravi občine Gornja Radgona. Službena stanovanja se dodeljujejo v najem za določen čas, to je za čas trajanja delovnega razmerja upravičencev v zgoraj navedenih podjetjih, zavodih oz. upravi.

III. Osnove in merila za dodelitev službenih stanovanj so naslednja:
• pomembnost delovnega mesta,
• stopnja dosežene izobrazbe,
• delovna doba,
• deficitarnost kadra.
kar je podrobneje določeno v 4. členu Pravilnika o dodeljevanju službenih stanovanj v najem.IV. Vlogi za razpis je potrebno priložiti naslednja dokazila:
• potrdilo o zaposlitvi, ki ga izda delodajalec,
• dokazilo o stopnji izobrazbe,
• potrdilo o delovni dobi,
• potrdilo o deficitarnosti poklica, ki ga izda delodajalec,
• potrdilo o državljanstvu,
• potrdilo o stalnem bivališču z družinskimi člani.

Če navedena dokazila niso priložena, se vloga zavrže kot nepopolna.

VI. V primeru, da imata dva kandidata enako število točk ima prednost kandidat:
1. za katerega je pisno izkazana posebna potreba javnega podjetja ali javnega zavoda za kadrom z izobrazbo in znanji, kot jih ima kandidat in ga podjetje ali zavod nujno potrebuje,
2. z višjo stopnjo izobrazbe,
3. z večjo oddaljenostjo od službe.

Vlogo z vsemi dokazili je potrebno oddati v vložišču, pisarna št. 20 Občine Gornja Radgona vsak delovnik ali poslati priporočeno po pošti na naslov: OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska 13, Gornja Radgona, s pripisom za razpis za dodelitev službenih stanovanj v najem najkasneje do 15.06.2007. Kot pravočasna se šteje tudi vloga dana priporočeno na pošto na dan 15.06.2007.


OBČINSKA UPRAVA
OBČINE GORNJA RADGONA