Sklepi 6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 30. 5. 2007

datum: 06.06.2007

kategorija: Sklepi občinskega sveta

Dnevni red in sprejeti sklepi 6. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki je bila v sredo, dne 30. 5. 2007, s pričetkom ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti


2. Obravnava in sprejem zapisnika 5. redne seje občinskega sveta
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, z dne 26. 4. 2007.

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007 (druga obravnava)
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007 – druga obravnava, z vsemi bilancami in prilogami.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Program prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona – za leto 2007.
3. Pristopi se k pripravi sprememb in dopolnitev Načrta razvojnih programov od leta 2009 naprej. Priprava predloga sprememb in dopolnitev načrta razvojnih programov s strani občinske uprave in njegova uskladitev s krajevnimi skupnostmi ter drugimi uporabniki traja do 30.10.2007. Po tem datumu se predlog načrta razvojnih programov občine od leta 2009 posreduje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona.

6. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 (druga obravnava)
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2008 – druga obravnava, z vsemi bilancami in prilogami.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Program prodaje občinskega stvarnega premoženja na območju občine Gornja Radgona – za leto 2008.

7. Odlok o ustanovitvi Zavoda za kulturo in promocijo Gornja Radgona (prva obravnava)
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o ustanovitvi Zavoda za kulturo in promocijo Gornja Radgona – prva obravnava. Obravnava o predlogu odloka traja do vključno 30.06.2007.
2. Pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo se upoštevajo tudi že dane pripombe in predlogi delovnih teles občinskega sveta in članov občinskega sveta, dani na predlog odloka za prvo obravnavo ter pripravi finančna konstrukcija.

8. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševaje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona (druga obravnava)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Gornja Radgona – druga obravnava.

9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v občini Gornja Radgona – skrajšani postopek.

10. Konsolidirana premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2006
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Gornja Radgona, po stanju na dan 31.12.2006.


11. Program športa za leto 2007 v občini Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Program športa za leto 2007 v občini Gornja Radgona.

12. Poslovno poročilo in zaključni račun javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2006
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poslovno poročilo javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2006.
2. Izguba javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. v letu 2006, v višini 565.632,99 SIT (-2.360,34 EUR), se pokriva iz Proračuna Občine Gornja Radgona za leto 2007 v višini 397.528,97 SIT (1.658,86 EUR), glede na delež št. prebivalcev v Občini Gornja Radgona (70,28%).
3. Poslovno poročilo javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2006 je sestavni del tega sklepa.

13. Program dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 200
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k programu dela (plan dela in finančni načrt) javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2007, z dopolnitvijo, da se finančni načrt javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2007 uskladi z zagotovljenimi sredstvi v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2007.
2. Program dela javnega podjetja Komunala Radgona d.o.o. za leto 2007 je sestavni del tega sklepa.

14. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju kandidata Dušana Zagorca, r**. *************, ************************************, za ravnatelja Osnovne šole Gornja Radgona za mandatno obdobje 2007–2012.

15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

16. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama