JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin v občini Gornja Radgona

datum: 06.11.2007

kategorija: Razpis

Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 44., 45., 46. in 47. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07), 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01) ter Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja, naslednjeJ A V N O Z B I R A N J E P O N U D Bza prodajo nepremičnin I. Predmet prodaje:1.Poslovna stavba na Kerenčičevi 3 v Gornji Radgoni (poslovni prostori geodetske uprave in sodišča) v velikosti 402,75 m2, na parc. št. 91, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 273.649,00 EUR.2.Zemljišče na Kerenčičevi 3 v Gornji Radgoni (parkirišče za potrebe geodetske uprave in sodišča) v velikosti 373 m2, na parc. št. 93, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 20.574,00 EUR. 3.Poslovni prostor na avtobusni postaji v Gornji Radgoni v velikosti 59,42 m2, na parc. št. 650/8, k.o. Gornja Radgona, za izhodiščno ceno 52.100,00 EUR. Poslovni prostor je trenutno oddan v najem na podlagi najemne pogodbe z veljavnostjo do 26.10.2017.4.Objekt stare Osnovne šole Spodnja Ščavnica v izmeri 310 m2 s pripadajočim zemljiščem v velikosti 3276 m2, vse na parc. št. 850/1, k.o. Spodnja Ščavnica, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 57.480,00 EUR. Prednost pri odkupu imajo ponudniki, ki poleg najugodnejše cene ponudijo najbolj celovit program rekonstrukcije objekta šole oziroma izgradnje nadomestnega objekta z rokom izgradnje največ dveh let s predvidenimi dejavnostmi, ki se bodo izvajale v objektu in okrog njega. Pri dejavnostih imajo prednost mirne poslovne storitvene dejavnosti namenjene turizmu, športu, rekreaciji, in podobno. Možna je tudi izgradnja stanovanjskega objekta.
5.Poslovno-stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni v izmeri 318 m2 s pripadajočim dvoriščem v velikosti 186 m2 in gospodarskim poslopjem v velikosti 16 m2, na parc. št. 82/6 in 82/7, obe k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 61.300,00 EUR. Po zemljišču poteka dostopna pot do t.i. Fidlerjeve kleti, ki jo uporablja podjetje Radgonske gorice d.d. iz Gor. Radgone. Služnost dostopa se po odprodaji ohrani, kar se uredi v kupoprodajni pogodbi. Poslovno-stanovanjskega objekta ni možno porušiti, ampak je dovoljena le rekonstrukcija in prenova objekta, prednja stran objekta gledano iz Jurkovičeve ulice pa mora zadržati sedanji zunanji videz.

Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa davka na promet nepremičnin ali DDV, komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave komunalnih naprav in ostale infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije. II. Pogoji razpisa:1. Na javnem zbiranju ponudb za prodajo nepremičnin lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
- da v ponudbi navedejo nepremičnino z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno ceno,
- da predložijo potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
- da plačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene na Podračun pri UJP št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000,
- izbrani ponudnik mora v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.

2. Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno.

3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 12.11.2007 do 15.00 ure na naslov:OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, oznako: "JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN – PONUDBA ZA ODKUP – NE ODPIRAJ"4. Ponudbi je treba priložiti:
- potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe
- potrdilo o plačilu varščine v višini 10% od izhodiščne cene

Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri ponudnika.

Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in zapade v korist Občine Gornja Radgona.

5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec.

6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob 12.00 uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.

7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu "videno – kupljeno". Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.

9. Plačilo kupnine v roku, ki je določen v četrti alineji točke II/1, je bistvena sestavina predmetnega javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin.
Vse podrobnejše informacije v zvezi s predmetom prodaje lahko dobijo ponudniki na tel. št. 02/564-38-38, 031/704-653 - kontaktna oseba g. Andrej SUBAŠIČ. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.