Razpis za dodelitev sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v občini Gornja Radgona v letu 2006 + vloga

datum: 15.02.2006

kategorija: Razpis

PRIPONKA (VLOGA v *.doc in *.pdf obliki): VLOGA – Zahtevek za dodelitev sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v občini Gornja Radgona za leto 2006 (DOC)
VLOGA – Zahtevek za dodelitev sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v občini Gornja Radgona za leto 2006 (PDF)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * OBČINA GORNJA RADGONA
ŽUPAN

Na podlagi 6. člena Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 39/2003) izdajam naslednji S K L E P št. 20/2006
O RAZPISU ZA DODELITEV SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA V OBČINI GORNJA RADGONA V LETU 2006
I. UKREPI1. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebelVišina sredstev: 500.000,00 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- zahtevek (obrazec),
- letni program dela za leto 2006 in poročilo o izvedenih zdravstvenih ukrepih v letu 2005,
- seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel iz občine Gornja Radgona in število njihovih čebeljih panjev.Upravičenci: čebelarska društva, ki delujejo na območju občine Gornja Radgona.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.06.2006.2. Sofinanciranje testiranja škropilnic, pršilnikov ter sofinanciranje analiz krmeVišina sredstev: 250.000,00 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči:
- zahtevek (obrazec),
- račun pooblaščene organizacije za izvedeno storitev.
Upravičenci: fizične osebe – kmetje s stalnim bivališčem v Občini Gornja Radgona.
Višina pomoči:
– do 100% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in pršilnikov,
– do 50% upravičenih stroškov za analizo krme.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11.2006 oziroma do porabe predvidenih sredstev. Vloge z računi, izdanimi v mesecu decembru, bodo obravnavane v naslednjem koledarskem letu. 3. Manjša zemeljska dela – male melioracije Višina sredstev: 700.000,00 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- zahtevek (obrazec),
- kopija katastrskega načrta,
- program del, ki ga potrdi pristojna kmetijska svetovalna služba,
- račun o opravljenih strojnih delih in nakupu opreme,
- gradbeno dokumentacijo in pridobljena ustrezna upravna dovoljenja, v kolikor je le-ta potrebna,
- zemljiškoknjižni izpisek, iz katerega je razvidno, da je upravičenec lastnik ali solastnik kmetije in ima v uporabi najmanj 2 ha primerljivih kmetijskih zemljišč,
- zakupna pogodba, sklenjena za obdobje najmanj 5 let, v primeru zakupa zemljišč, na katerih je bil izveden ta ukrep.
Upravičenci: fizične osebe – kmetje s stalnim bivališčem v Gornji Radgoni, za usposabljanje kmetijskih zemljišč na območju Občine Gornja Radgona.
Višina pomoči: do 40% upravičenih stroškov za: krčenje drevesne zarasti in grmičevja, čiščenje in izkop jarkov, planiranje terena in drenažiranje kmetijskih zemljišč oz. največ do višine 200.000 SIT/ha,
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11.2006 oziroma do porabe predvidenih sredstev. Vloge z računi, izdanimi v mesecu decembru, bodo obravnavane v naslednjem koledarskem letu.
4. Zavarovanje posevkov in plodov Višina sredstev: 3.500.000,00 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči: Zahtevek in račun za upravičenca vloži zavarovalna družba v obsegu priznanega pogodbenega sofinanciranja za tekoče leto. K računu mora biti priložena fotokopija sklenjene zavarovalne police za posameznega upravičenca – kmetovalca.
Upravičenci: fizične osebe – kmetje, s stalnim bivališčem v občini Gornja Radgona. Upravičenci morajo imeti sklenjeno zavarovanje z zavarovalno družbo, ki je predhodno sklenila pogodbo o sofinanciranju paketnega zavarovanja z Občino Gornja Radgona. Paketno zavarovanje se sklepa in zaključi do konca meseca junija za tekoče leto.
Višina pomoči: 20% upravičenih stroškov zavarovalne premije.
Dodatni popust zavarovalne družbe je v višini najmanj polovice odstotnega zneska, ki ga subvencionira Občina.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.09.2006 oziroma do porabe predvidenih sredstev.5. Programi izobraževanja kmetovVišina sredstev: 700.000,00 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- Zahtevek (obrazec)
a/ Pooblaščeni izvajalci – organizatorji izobraževanja: - račun o izvedeni storitvi in finančno in vsebinsko ovrednoten program izobraževalne dejavnosti izvajalca in
- seznam udeležencev izobraževanja,b/ fizične osebe - kmetje s stalnim bivališčem v Gornji Radgoni: - račun in potrdilo o izobraževanju.
Višina pomoči:
a/ pooblaščenim izvajalcem izobraževanja do 100%,
b/ kmetom do višine 60%.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11.2006 oziroma do porabe predvidenih sredstev. Vloge z računi, izdanimi v mesecu decembru, bodo obravnavane v naslednjem koledarskem letu. 6. Sofinanciranje dejavnosti strokovnih društevVišina sredstev: 1,600.000,00 SIT.
Pogoji za pridobitev pomoči:
- zahtevek (obrazec),
- potrdilo o registraciji društva in število članov iz občine Gornja Radgona,
- finančno in vsebinsko poročilo o delu v minulem letu,
- program dela in finančno ovrednoten program dela za leto 2006.
Upravičenci: Društva s sedežem v občini Gornja Radgona in društva in združenja, ki imajo sedež izven občine Gornja Radgona in katerih člani so iz občine Gornja Radgona. Sofinancirajo se programi oz. izvedene aktivnosti posameznih društev s področja kmetijstva, za izvedbo strokovnega dela - strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, predavanja, promocije, prireditve, nastopi na sejmih) in za izdajo strokovnih publikacij.
Višina pomoči: do 50% upravičenih stroškov finančno ovrednotenega programa.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11.2006 oziroma do porabe predvidenih sredstev.7.Izboljšanje genetskega potenciala v živinoreji – osemenjevanje Višina sredstev: 1.500.000,00 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči:
- Zahtevek in račun za izvedeno storitev za upravičenca vloži pooblaščena veterinarska organizacija v višini dogovorjenega zneska v pogodbi za leto 2005. K računu pooblaščene veterinarske organizacije mora biti priložena fotokopija računa za posameznega upravičenca – kmetovalca.
Upravičenci: Fizične osebe – kmetje, s stalnim bivališčem na območju občine Gornja Radgona.
Višina pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov prvega osemenjevanja govejih plemenic.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11.2006 oziroma do porabe predvidenih sredstev. Zahtevek z računi, izdanimi v mesecu decembru, bo obravnavan v naslednjem koledarskem letu. 8.Sofinanciranje stroškov postopka pri nakupu kmetijskih zemljišč Višina sredstev: 200.000,00 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči:
- zahtevek (obrazec),
- kopijo katastrskega načrta,
- mnenje pristojne kmetijske svetovalne službe,
- kupoprodajna pogodba (ne starejša od enega leta),
- dokazilo, da se upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo,
- računi za stroške, nastale pri izvedbi pravnega posla (nakupa kmetijskih zemljišč).
Višina pomoči: do 40% stroškov notarja in vpisa v ZK.
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11.2006 za tekoče leto oziroma do porabe predvidenih sredstev. Vloge z računi, izdanimi v mesecu decembru, bodo obravnavane v naslednjem koledarskem letu. 9.Priprava in izvajanje projektov na področju kmetijstvaVišina sredstev: 500.000,00 SIT
Pogoji za pridobitev pomoči: pogodba med naročnikom (Občino) in izvajalcem razvojno naravnanega projekta na področju kmetijstva.
Višina pomoči : Sofinancira se do 100% upravičenih stroškov .
Rok za vložitev zahtevka: do 30.11.2006 oz. do porabe predvidenih sredstev.II. OBRAVNAVA VLOGVloge obravnava strokovna sodelavka občinske uprave po vrstnem redu oddaje popolnih vlog. Upravičenci bodo po obravnavi prejeli sklep župana Občine Gornja Radgona o dodelitvi sredstev oz. bo z njimi sklenjena pogodba. Vloge, oddane po določenem roku, ne bodo obravnavane.III. PRERAZPOREDITEV SREDSTEVV primeru neporabljenih sredstev za posamezen ukrep župan s sklepom prerazporedi sredstva za drugi ukrep.IV. ODDAJA VLOGZahtevek - obrazec za vlogo najdete na spletni strani Občine Gornja Radgona ali dvignete na Občini Gornja Radgona, Partizanska 13, Gornja Radgona. Izpolnjene vloge z zahtevanimi prilogami oddate osebno ali po pošti na naslov Občine Gornja Radgona. Informacije v zvezi z razpisom dobite na tel. št. 02 / 564 38 31, pri ga. Darji Remsko.

Št. sklepa: 20/2006
Št. spisa: 330-4/2006
Datum: 31.01.2006

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.