12. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve (21.09.2004)

datum: 16.09.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 11. seje, z dne 27.07.2004
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Sklep o odkupu zemljišč na Delavski poti
5. Dopolnitev programa prodaje občinskega premoženja v letu 2003/2004
6. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja pri Krajevni skupnosti Negova
za leto 2003
7. Poročilo o izvedbi nadzora finančnega poslovanja pri Krajevni skupnosti Gornja
Radgona za leto 2003
8. Razno Predsednik Odbora za proračun,
finance in premoženjske zadeve
Andrej RITLOP, l.r.