Sklepi 8. redne seje Občinskega sveta

datum: 19.09.2003

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 7. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Sklep o potrditvi cen za odvoz komunalnih odpadkovSKLEP:
Sklep ni bil sprejet.
6. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2003 SKLEP:
- Zlati grb Občine Gornja Radgona za leto 2003 se podeli gospe Mariji Čepin
- Srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2003 se podeli gospodu Janezu Kralju
- Bronasti grb Občine Gornja Radgona za leto 2003 se podeli gospodu Miroslavu Kurbusu
- Listina Občine Gornja Radgona za leto 2003 se podeli gospodu Vladu Drvariču
7. Soglasje k ustanovitvi skupnosti zdravstvenih zavodov Murska Sobota SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona daje javnemu zavodu Zdravstveni dom Gornja Radgona soglasje, da pristopi k ustanovitvi Skupnosti zdravstvenih zavodov Murska Sobota.


8. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih Vrtca Manka Golarja SKLEP:1. Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona pri določitvi števila otrok v oddelku mora upoštevati prvi odstavek 17. člena Zakona o vrtcih tako, da število otrok v oddelku določeno v 25. členu Odredbe o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, poveča za največ dva otroka.
2. Sklep velja takoj in se uporablja od 1.9.2003 dalje.
9. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

- predstavitev publikacije OŠ Gornja Radgona za šolsko leto 2003/2004