2. redna seja Občinskega sveta

datum: 23.12.2002

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET


Številka: 032-01-09/2002-Ž
Datum: 23.12.2002Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS št. 44/99 in 104/00) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99),


S K L I C U J E M2. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v petek, 27. decembra 2002, ob 14. uri
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 1. seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gornja Radgona za leto 2003 – obrazložitev Darinka Bodanec
6. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članicam in članom občinskega sveta v svetih javnih zavodov – obrazložitev Darinka Bodanec
7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – predlagatelj župan
8. Predlog za imenovanje podžupana – predlagatelj župan
9. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta


Gradivu je priloženo tudi obvestilo župana:
- o sprejetju Sklepa o začasnem financiranju Občine Gornja Radgona za leto 2003
- o opravljanju funkcije župana


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ