Javni razpis za podelitev koncesije na področju lekarniške dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona, skupaj z razpisno dokumentacijo

datum: 01.09.2006

kategorija: Razpis

Javni razpis za podelitev koncesije na področju lekarniške dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona, ki je objavljen v lokalnem časopisu Prepih, dne 01.09.2006, si lahko ogledate v nadaljevanju: * * * *

Na podlagi prvega odstavka 13. člena Odloka o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, Lokalni časopis Prepih, št. 20/2006, z dne 15.06.2006) Občina Gornja Radgona objavlja Javni razpis za podelitev koncesije na področju lekarniške dejavnosti na območju Občine Gornja Radgona1. Naročnik (koncedent)
Občina Gornja Radgona

2. Predmet koncesije
Predmet koncesije je izvajanje lekarniške dejavnosti s katero se zagotavlja preskrba prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil ter primerna zaloga in vrsta zdravil. Poleg lekarniške dejavnosti lahko koncesionar opravlja še druge dejavnosti, določene v tretjem odstavku 2. člena Zakona o lekarniški dejavnosti.

3. Obseg programa
Koncesija se podeli za obseg javne službe, ki pokriva cca. 3400 prebivalcev občine Gornja Radgona.

4. Lokacija
Koncesija bo podeljena za območje občine Gornja Radgona.

5. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se podeli za dobo desetih let in začne veljati z dnem izdaje odločbe. Koncesionar mora začeti z izvajanjem lekarniške dejavnosti v enem letu po podelitvi koncesije. Koncesija se ne podaljšuje, če koncesionar začne izvajati dejavnost pozneje kot mu je bilo določeno z odločbo. V primeru, da koncendent do konca roka za katerega je podeljena koncesija ne izpelje postopka za podelitev nove koncesije, se obstoječemu koncesionarju lahko podaljša koncesija največ za obdobje enega leta.

6. Pogoji za pridobitev in izvajanje koncesije:
Koncesionar mora za pridobitev koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:

- ima ustrezno strokovno izobrazbo (magister farmacije) za vodenje lekarne;
- ima opravljen strokovni izpit;
- obvlada slovenski jezik;
- mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme biti starejše od treh mesecev);
- ni v delovnem razmerju, oziroma bo z začetkom opravljanja javne zdravstvene službe na podlagi koncesije prekinil delovno razmerje;
- ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in če to zahteva narava dela tudi ustrezne kadre;
- pridobi mnenje pristojne zbornice ali združenja;
- izpolnjuje pogoje določene s Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 39/2006);
-da predloži program izvajanja lekarniške dejavnosti za čas trajanja koncesije;
- da poda izjavo, da bo izvajal dejavnost, ki je predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu s programom.
7. Rok za izbor, izdajo odločbe in sklenitev koncesijske pogodbe
Pristojni upravni organ občine bo najkasneje v 60 dneh od dneva odpiranja ponudb, posredoval odločitev o podelitvi koncesije izbranemu ponudniku.

Izbranemu kandidatu, ki bo predložil vsa dokazila iz točke II. razpisne dokumentacije, bo koncendent izdal odločbo o podelitvi koncesije.

Izbranemu kandidatu, ki v času razpisa še ne izpolnjuje vseh pogojev iz točke 6. javnega razpisa, bo koncendent izdal odločbo o podelitvi koncesije z odložilnim pogojem.

Po pravnomočnosti odločbe župan in koncesionar skleneta pogodbo o izvajanju koncesije, s katero uredita medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem lekarniške dejavnosti.

V primeru izdaje odločbe o podelitvi koncesije z odložilnim pogojem, je koncesionar dolžan v enem letu po pridobitvi koncesije izpolniti vse pogoje iz točke 6. javnega razpisa in predložiti vsa dokazila iz točke II. razpisne dokumentacije ter začeti z opravljanjem dejavnosti. V nasprotnem primeru pristojni organ občine z odločbo odvzame koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti.

8. Merilo za izbor koncesionarja:
V primeru, da pogoje za pridobitev koncesije izpolnjuje več kandidatov, je merilo za izbor predloženi program.

9. Koncesijska dajatev
Koncesionar je dolžan vsako leto trajanja koncesije, plačati koncendentu za opravljanje lekarniške dejavnosti, po Odloku o opravljanju lekarniške dejavnosti na območju občine Gornja Radgona, plačilo za podeljeno koncesijo, v višini 2,1% od fakturirane vrednosti storitev, ustvarjenih z izvajanjem lekarniške dejavnosti.

10. Financiranje dejavnosti
Koncendent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe. Prostore za opravljanje lekarniške dejavnosti zagotovi koncesionar.

Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in s prodajo svojih storitev (prodaja blaga in storitev brez recepta, prihodki od doplačil občanov brez prostovoljnega zavarovanja, prihodki od samoplačniških receptov, prihodki od prodaje sanitetnega materiala.

11 . Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo kandidature:
Kandidature morajo biti oddane na pošto ali prispeti na naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, do vključno petka, 15.09.2006 do 12.00 ure.
Kandidaturo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti
ovojnici, na kateri mora biti:
- vidna označba "Ne odpiraj – Prijava na javni razpis za podelitev koncesije na
področju lekarniške dejavnosti na območju občine Gornja Radgona"
- naslov: Občina Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona.

Datum odpiranja kandidatur oziroma prijav:
Odpiranje kandidatur bo v ponedeljek dne 18.09.2006 ob 12.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13.

12. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Občine Gornja Radgona:
http://www.gor-radgona.si, interesenti pa jo lahko dvignejo tudi v vložišču občine Gornja Radgona (soba 20 ga. Marija Holer), Partizanska cesta 13, dodatne informacije: tel.: (02) 564 38 17, e-pošta: vladimir.mauko@gor-radgona.si


Občina Gornja Radgona

* * * * Razpisna dokumentacija je dosegljiva v *.doc obliki spodaj: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za podelitev koncesije na področju lekarniške dejavnosti