23. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

datum: 15.05.2002

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka:032-01-02/2002-Ž
Datum: 07.05.2002


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS št. 44/99) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99),


S K L I C U J E M

23. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona,

ki bo v četrtek, 23. maja 2002, ob 14.uri
v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 22. redne seje občinskega sveta
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2002 (skrajšani postopek) – obrazložitev župan
6. Premoženjska bilanca Občine Gornja Radgona na dan 31.12.2001 – obrazložitev Leopoldina Pika Vodnik
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu za del naselja Črešnjevci (skrajšani postopek) – obrazložitev Dragan Kujundžič
8. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulture v občini Gornja Radgona – obrazložitev Darja Remsko
9. Soglasje k Zaključnemu računu Zavoda za turizem Gornja Radgona za leto 2001 – obrazložitev Darja Remsko
10. Analiza finančnega poslovanja javnega zavoda VVZ Manko Golar iz Gornje Radgone v letu 2001 – obrazložitev Janja Brumen11. Analiza finančnega poslovanja javnega zavoda Ljudska univerza iz Gornje Radgone v letu 2001 – obrazložitev Darja Remsko
12. Analiza finančnega poslovanja posrednih porabnikov proračuna v letu 2001, na podlagi zaključnih računov za leto 2001 – obrazložitev župan
13. Poročilo o delu Policijske postaje Gornja Radgona za leto 2001 – obrazložitev Boris Rakuša, komandir Policijske postaje Gornja Radgona
14. Poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona v letu 2001 – obrazložitev Slavica Toplak in Zora Borko, predstavnici Centra za socialno delo Gornja Radgona
15. Poslovno poročilo Ustanove dr.Antona Trstenjaka iz Ljubljane za leto 2001 – obrazložitev Dušan Gerlovič, predstavnik Ustanove dr. A. Trstenjaka
16. Poročilo o realizaciji pobud članic in članov občinskega sveta iz leta 2001 – obrazložitev Darinka Bodanec
17. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Gornja Radgona – obrazložitev Drago Horvat, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
18. Odkup nepremičnine za potrebe vodovodnega črpališča k.o. Police – obrazložitev Dragan Kujundžič
19. Odkup nepremičnine parc. št. 842/4 k.o. Spodnja Ščavnica – obrazložitev Andrej Subašič
20. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Miha VODENIK,l.r.