41. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe (26.01.2006)

datum: 24.01.2006

kategorija: Seje delovnih teles

41. seja Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter gospodarske javne službe, je sklicana v četrtek, 26. januarja 2006, s pričetkom ob 14. uri, v govorilnici Občine Gornja Radgona (I. nadstropje).Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 38. seje z dne 7. 12. 2005
4. Odlok o lokacijskem načrtu za del območja Industrijske cone Gornja Radgona (Hofer) (druga obravnava)
5. Odlok o dopolnitvah Odloka o priključitvi delov določenih naselij k naselju Gornja Radgona (druga obravnava)
6. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v občini Gornja Radgona za leto 2006
7. Sklep o določitvi vrednosti točke za določitev najemnine za poslovne prostore v občini Gornja Radgona
8. Poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta za drugo polletje 2005
9. Soglasje k pogodbi o vzpostavitvi območnega razvojnega partnerstva za območje "Prlekije"
10. Program dela občinskega sveta in občinske uprave Občine Gornja Radgona v letu 2006
11. RaznoPredsednik Odbora za varstvo okolja, urejanje prostora
ter gospodarske javne službe
Vinko ROUS, l. r.