19. seja Odbora za kmetijstvo in turizem (30. 9. 2005)

datum: 28.09.2005

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Prerazporeditev sredstev za kmetijstvo
4. Razno Predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem: Branko KOCBEK, l.r.