7. seja Komisije za prireditve (13.09.2004)

datum: 10.09.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in sprejem zapisa 6. seje komisije z dne 25.02.2004
3. Pregled in ocenitev prireditev od maj - avgust 2004
4. Program prireditev ob 9. prazniku Občine Gornja Radgona
5. Razno

PREDSEDNIK KOMISIJE:Franek RADOLIČ, l.r.