9. redna seja Občinskega sveta Občine Gornja Radgona

datum: 19.09.2003

kategorija: Gradiva občinskega sveta

OBČINA
GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET

Številka: 032-01-7/2003-Ž
Datum: 12.09.2003


Na podlagi 22. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00 in 54/03) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99, 104/00 in Prepih 1/03),S K L I C U J E M9. sejo Občinskega sveta Občine Gornja Radgona, ki bo v četrtek, 25. septembra 2003, ob 14. uri, v veliki dvorani Doma gasilcev in civilne zaščite v Gornji Radgoni.Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 8. seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 (skrajšani postopek) – obrazložitev Anton KAMPUŠ, župan in Darinka BODANEC

6. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega letnega vzdrževanja in izvajanje zimske službe na občinskih lokalnih cestah (druga obravnava) – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

7. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona (druga obravnava) – obrazložitev Janja BRUMEN

8. Sklep o določitvi in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev do celodnevnega institucionalnega varstva – obrazložitev Bernarda HARI

9. Odkup zemljišč v Industrijski coni Mele – obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

10. Sklep o potrditvi cen za odvoz komunalnih odpadkov - obrazložitev Dragan KUJUNDŽIČ

11. Poslovno poročilo Ustanove dr. Antona Trstenjaka za leto 2002 – obrazložitev Dušan GERLOVIČ, predstavnik Ustanove dr. A. Trstenjaka iz Ljubljane

12. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata članu občinskega sveta

13. Mnenje k imenovanju ravnatelja javnega zavoda Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona – obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

14. Predlog za imenovanje članic in članov Odbora za mednarodno sodelovanje - obrazložitev Vinko ROUS, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

15. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega svetaŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.

GRADIVO 9 SEJE OS.PDF