17. seja Odbora za družbene dejavnosti (27.06.2005)

datum: 24.06.2005

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 16. seje odbora z dne 05.04.2005
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2005 – skrajšani postopek
5. Sklep o določitvi ekonomske cene za Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
6. Poročilo o delu Centra za socialno delo Gornja Radgona za leto 2004
7. Poročilo o finančnem poslovanju javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona za leto 2004
8. Poročilo o finančnem poslovanju posrednega proračunskega uporabnika Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona za leto 2004
9. Razno Podpredsednica odbora za družbene dejavnosti: Marta NJIVAR, l.r.