Javni razpis za prodajo nepremičnin z zbiranjem ponudb

datum: 08.09.2006

kategorija: Razpis

JAVNI RAZPIS za prodajo nepremičnin z zbiranjem ponudb, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 94, dne 8. 9.2006, si lahko ogledate spodaj:Občina Gornja Radgona objavlja na podlagi 45., 46. in 47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Uradni list RS, št. 12/03) in 5. člena Pravilnika o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 67/01), Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja in njegovih dopolnitev naslednjiJ A V N I R A Z P I Sza prodajo nepremičnin z zbiranjem ponudb I. Predmet prodaje:1. Objekt stare Osnovne šole Spodnja Ščavnica v izmeri 310 m2 s pripadajočim zemljiščem v velikosti 3276 m2, vse na parc. št. 850/1, k.o. Spodnja Ščavnica, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 12.946.756,00 SIT. Prednost pri odkupu imajo ponudniki, ki poleg najugodnejše cene ponudijo najbolj celovit program rekonstrukcije objekta šole oziroma izgradnje nadomestnega objekta z rokom izgradnje največ dveh let s predvidenimi dejavnostmi, ki se bodo izvajale v objektu in okrog njega. Pri dejavnostih imajo prednost mirne poslovne storitvene dejavnosti namenjene turizmu, športu, rekreaciji in podobno.2. Nezazidano stavbno zemljišče v Industrijski coni Mele v skupni velikosti 3620 m2, parc. št. 497, 498/2 in 939/2, vse k.o. Mele, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 10.425.600,00 SIT.3. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (med ŠRC Trate, visokovodnim nasipom in Pomurskim sejmom), del zemljišča parc. št. 816/1, k.o. Gornja Radgona v velikosti 10440 m2, komunalno neurejeno, za izhodiščno ceno 16.035.840,00 SIT.Na tem zemljišču ni možna gradnja nobenih gradbenih ali drugih objektov, ampak se lahko uredijo le vzorčni nasadi in služi kot demonstracijski prostor.4. Poslovno – stanovanjski objekt Jurkovičeva 21, 23 v Gornji Radgoni v izmeri 318 m2 s pripadajočim dvoriščem v velikosti 186 m2 in gospodarskim poslopjem v velikosti 16 m2, na parc. št. 82/6 in 82/7, obe k.o. Gornja Radgona, komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 14.400.000,00 SIT. Po zemljišču poteka dostopna pot do t.i. Fidlerjeve kleti, ki jo uporablja podjetje Radgonske gorice d.d. iz Gornje Radgone. Služnost dostopa se po odprodaji ohrani, kar se uredi v kupoprodajni pogodbi. Poslovno – stanovanjskega objekta ni možno porušiti, ampak je dovoljena le rekonstrukcija in prenova objekta, prednja stran objekta gledano iz Jurkovičeve ulice pa mora zadržati sedanji zunanji videz. 5. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (ob Delavski poti) v izmeri 1405 m2, parc. št. 969/1, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 4.088.550,00 SIT. 6. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (ob Delavski poti) v izmeri 1072 m2, parc. št. 969/2, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 2.958.720,00 SIT. 7. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (ob Delavski poti) v izmeri 1262 m2, parc. št. 969/3, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 4.480.100,00 SIT. 8. Nezazidano stavbno zemljišče v Gornji Radgoni (ob Delavski poti) v izmeri 983 m2, parc. št. 969/4, k.o. Gornja Radgona, delno komunalno opremljeno, za izhodiščno ceno 3.666.590,00 SIT.Izhodiščna cena predstavlja ceno stavbnega zemljišča in objektov, ne vključuje pa davka na promet nepremičnin ali DDV za zemljišča iz točke 1, 2, 3, 5, 6, 7 in 8, komunalnega prispevka, stroškov izvedbe in navezave komunalnih naprav in ostale infrastrukture, plačila priključitve na vodovodno omrežje, kanalizacijo, električno in telefonsko omrežje ter izdelave tehnične dokumentacije.

Nezazidana stavbna zemljišča iz točke 5, 6, 7 in 8 so oddaljena le 500 m od strogega centra mesta Gornja Radgona z možnostjo priključevanja na komunalno infrastrukturo in dostopom iz Delavske poti, oziroma Mariborske ceste. Na zemljiščih je možna gradnja prostostoječih obrtno – stanovanjskih objektov ali samo stanovanjskih objektov (stanovanjske hiše). Obrtne ali servisne delavnice in lokali se lahko uredijo v objektu ali manjšem prizidku, ki ne sme presegati maksimalnega tlorisnega gabarita. Osnovna velikost predvidenih objektov je 10 x 10 m, odstopanja so definirana za vsak objekt posebej v grafičnem delu Ureditvenega načrta Gornja Radgona – mestno središče. Vsi objekti, tudi prizidane pritikline morajo imeti dvokapne strehe, smer slemena, naklon in kritina se mora prilagajati že obstoječi zazidavi. Višina objektov ne sme presegati dveh etaž nad terenom, objekti so lahko podkleteni. II. Pogoji razpisa:1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo fizične in pravne osebe pod naslednjimi pogoji:
- da v ponudbi navedejo nepremičnino z izhodiščno ceno ali ceno nad izhodiščno ceno,
- da predložijo potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
- da plačajo varščino v višini 10% od izhodiščne cene na Podračun pri UJP št. 01229-0100012643, sklic na št. 720000,
- Izbrani ponudnik mora v 8 dneh po prejemu sklepa o izbiri skleniti pogodbo in plačati kupnino v 8 dneh po podpisu pogodbe v enkratnem znesku.

2. Če se bo za posamezno nepremičnino prijavilo več ponudnikov, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo imel prednost tisti, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno od izhodiščne.

3. Ponudniki morajo oddati pisne ponudbe v zaprti ovojnici najkasneje do 18.09.2006 do 15.00 ure na naslov:OBČINA GORNJA RADGONA, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, oznako: "JAVNI RAZPIS – PONUDBA ZA ODKUP – NE ODPIRAJ"

4. Ponudbi je treba priložiti:
- potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne osebe,
- potrdilo o plačilu varščine.

Varščina bo izbranemu ponudniku vračunana v kupnino, drugim pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh po izdaji sklepa o izbiri ponudnika.
Če izbrani ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma ne plača kupnine v navedenem roku, se domneva, da je odstopil od nakupa, plačana varščina se mu ne vrne in zapade v korist Občine Gornja Radgona.

5. Davek na promet nepremičnin oziroma DDV, stroške overitve pogodbe in stroške izvedbe pogodbe v zemljiški knjigi nosi kupec.

6. Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan po poteku roka za oddajo ponudbe ob 12.00 uri v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona. Upoštevane bodo le pravilno opremljene ponudbe, ki bodo pravočasno prispele na naslov Občine Gornja Radgona. Pred pričetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pismena pooblastila za zastopanje ponudnika.

7. Najugodnejši ponudnik bo izbran s sklepom v roku 15 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

8. Vse nepremičnine so naprodaj po načelu "videno – kupljeno". Ta razpis ne zavezuje prodajalca, da z najboljšim ali katerikolim ponudnikom sklene pogodbo o prodaji.


Podrobnejše informacije v zvezi z razpisom lahko dobijo ponudniki na tel. št. 02/564-38-38, kontaktna oseba g. Andrej SUBAŠIČ. Ogled je mogoč po predhodnem dogovoru.


ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.