Sklepi 3. seje Občinskega sveta

datum: 18.02.2003

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 2. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Potrditev mandata članu občinskega sveta
SKLEP:
Potrdi se mandat članu Občinskega sveta, gospodu Slavku LONČARIČU.


6. Predlog za imenovanje delovnih teles občinskega sveta
SKLEP:
1. Za člane odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve se imenujejo:
- Dušan ZAGORC, 
***********************************
- Andrej RITLOP, 
***********************************
- Slavko LONČARIČ, 
***********************************
- Danijel VRZEL, 
***********************************
- Ludvik ROŠKAR, 
*********************************** 
- Anton TROPENAUER, 
*********************************** 
- Ksenija KOVAČ, 
***********************************
2. Za člane odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo se imenujejo:
- Jože KOVAČ, 
***********************************
- Slavko LONČARIČ, 
***********************************
- Ivan ZVER, 
***********************************
- Ivan DOKL, 
***********************************
- Milan KURBUS, 
***********************************
- Jože MAKOVEC, 
***********************************
- Ivo VUK, 
***********************************
3. Za člane odbora za področje družbene dejavnosti se imenujejo:
- Zvonimir KLEMENČIČ, 
***********************************
- Vincenc ROUS, 
***********************************
- Marta NJIVAR, 
***********************************
- Ivan KAJDIČ, 
***********************************
- Edvard TERŠEK, 
***********************************
- Marija KUZMA, 
***********************************
- Marjan ŽULA, 
***********************************
4. Za člane odbora za kmetijstvo in turizem se imenujejo:
- Andrej RITLOP, 
***********************************
- Ivan ZVER, 
***********************************
- Ivan KAJDIČ, 
***********************************
- Branko KOCBEK, 
***********************************
- Karl MIR,
***********************************
- Danilo MAROVIČ, 
***********************************
- Franc REŽONJA, 
***********************************
5. Za člane odbora za varstvo okolja, urejanje prostora ter komunalno infrastrukturo se imenujejo:
- Vincenc ROUS, 
***********************************
- Zvonko GREDAR, 
***********************************
- Danijel VRZEL, 
***********************************
- Branko KOCBEK, 
***********************************
- Feliks PETEK, 
***********************************
- Janez BRUNČIČ, 
***********************************
- Anton TROPENAUER, 
***********************************
6. Za člane statutarno pravne komisije se imenujejo:
- Marta NJIVAR, 
***********************************
- Feliks PETEK, 
***********************************
- Milan KURBUS, 
***********************************
- Mirko FERENC, 
***********************************
- Janko KRALJ, 
***********************************
7. Za člane komisije za priznanja, pohvale in nagrade se imenujejo:
- Vilijem ŽUNKOVIČ, 
***********************************
- Slavko LONČARIČ, 
***********************************
- Karl MIR, 
***********************************
- Ivan ZVER, 
***********************************
- Milan NEKREP, 
***********************************
8. Za člane komisije za izvedbo prireditev se imenujejo:
- Andrej RITLOP, 
*********************************** 
- Marta NJIVAR, 
***********************************
- Matej UTROŠA, 
***********************************
- Franek RADOLIČ, 
***********************************
- Roman SLUGA, 
***********************************
- Karel KOROŠEC, 
***********************************
- Erika AJLEC, 
***********************************


7. Predlog za imenovanje članic in članov občinskega sveta v svete javnih zavodov
SKLEP:
1. Za člane Sveta javno vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Gornja Radgona se imenujejo:
- Ivan KAJDIČ, 
***********************************
- Branko KOCBEK, 
***********************************
- Zvonimir KLEMENČIČ, 
***********************************
2. Za člane Sveta javno vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Apače se imenujejo:
- Andrej RITLOP, 
***********************************
- Ivan ZVER, 
***********************************
- Vilijem ŽUNKOVIČ, 
***********************************
3. Za člane Sveta javno vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ dr. Antona Trstenjaka Negova se imenujejo:
- Karl MIR, 
***********************************
- Zvonko GREDAR, 
***********************************
- Ivan DOKL, 
*********************************** 
4.Za člana Sveta javno vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ dr. Janka Šlebingerja se imenuje:
- Marta NJIVAR, 
***********************************
5. Za člana Sveta javno vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Gornja Radgona se imenuje:
- Ludvik ROŠKAR, 
***********************************
6. Za člane Sveta javno vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Manko Golar se imenujejo:
- Vincenc ROUS, 
***********************************
- Jože KOVAČ, 
***********************************
- Slavko LONČARIČ, 
***********************************
7. Za člana Sveta javni zavod Ljudska univerza Gornja Radgona se imenuje:
- Milan KURBUS, 
***********************************
8. Za člane Sveta javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Gornja Radgona se imenujejo:
- Zvonko GREDAR, 
***********************************
- Danijel VRZEL, 
***********************************
- Ivan KAJDIČ, 
***********************************
9. Za člana Sveta zavoda za turizem Gornja Radgona se imenujeta:
- Feliks PETEK, 
***********************************
- Andrej RITLOP, 
***********************************
10. Za člana Sveta Centra za socialno delo Gornja Radgona se imenuje:
- Dušan ZAGORC, 
***********************************
11. Za člana Sveta Pomurske lekarne Murska Sobota se imenuje:
- Vincenc ROUS, 
***********************************
12. Za člana Sveta sklada RS ljubiteljskih kulturnih dejavnosti se imenujeta:
- Norma BALE, 
***********************************
- Erika AJLEC, 
*********************************** 


8. Predlog za ustanovitev Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
SKLEP:
1. Ustanovi se Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v sestavi:
- Ivan DOKL, 
***********************************
- Stanko SAKOVIČ, 
***********************************
- Oto ŠKOFIČ, 
***********************************
- Miroslav NJIVAR, 
***********************************
- Jože KOS, 
***********************************
- Franc PETROVČIČ, 
***********************************
- Brane KLUN, 
***********************************
2. Naloge sveta so:
- na področju varnosti, vzgoje in preventive v cestnem prometu skrbijo za razvijanje in uveljavljanje ukrepov za:
• večjo varnost
• dvig varnostne prometne kulture udeležencev v cestnem prometu
• razvijanje humanih in solidarnih odnosov med sovozniki in drugimi udeleženci v cestnem prometu
• druge naloge opredeljene z zakonom o varnosti cestnega prometa.
3. Svet šteje sedem članic in članov.


9. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu financiranja političnih strank v Občini Gornja Radgona po skrajšanem postopku.


10. Soglasje k investicijskemu programu "Rekonstrukcija Zdravstvene postaje Apače"
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje soglasje k investicijskemu programu "Rekonstrukcije Zdravstvene postaje Apače" za zagotovitev osnovnih pogojev za delovanje primarnega zdravstva. Investicija se vključi v razvojni program Občine Gornja Radgona.
2. Občina Gornja Radgona bo v proračunu Občine Gornja Radgona iz lastnih prihodkov zagotovila sredstva v višini 21.385.000,00 SIT in sicer:
- v letu 2003 2.676.000,00 SIT
- v letu 2004 5.928.000,00 SIT
- v letu 2005 12.781.000,00 SIT


11. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta