18. seja Odbora za proračun, finance in premoženjske zadeve (06.09.2005)

datum: 05.09.2005

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 17. seje, z dne 28.06.2005
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2005/2006
5. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona v obdobju januar – junij 2005
6. Poročilo Nadzornega odbora o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine in nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev občine za leto 2004
7. Poročilo Nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja KS Črešnjevci – Zbigovci za leto 2004
8. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času januar – junij 2005
9. Sklep o najetju dolgoročnega kredita za investicije v komunalno infrastrukturo (ceste, pločnik)
10. Razno
Predsednik Odbora za proračun,
finance in premoženjske zadeve:
Andrej RITLOP, l.r.