Sklepi 26. redne seje Občinskega sveta

datum: 17.12.2002

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisa 25. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Regionalni razvojni program Pomurje 2000+
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Regionalni razvojni program Pomurje 2000+Povzetek.


6. Sklep o sprejemu idejnega osnutka za prenovo OŠ Spodnja Ščavnica v dom starostnikov
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona od podjetja EURODOM d.o.o. iz Lenarta, dodatno zahteva, da skladno z vsebino razprave pri tej točki na seji občinskega sveta, v roku 30 dni, v ustrezni pismeni obliki potrdi verodostojnost izvedbe tega projekta, pripravi vse ostale dodatno zahtevane dokumente in ustrezne informacije, za dokončno izvedbo tega projekta.


7. Odlok o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2003 (prva obravnava) skupaj s planom dela režijskega obrata ter planom vzdrževanja večstanovanjskih hiš, stanovanj in poslovnih prostorov za leto 2003
– SE UMAKNE IZ DNEVNEGA REDA

8. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Gornja Radgona (skrajšani postopek)
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Gornja Radgona – skrajšani postopek.


9. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona
SKLEP:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona.


10. Kataster javnih površin v naselju Apače
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema KATASTER JAVNIH POVRŠIN v naselju Apače.
2. Izvajanje javne snage in zimske službe na javnih površinah v naselju Apače bo izvajalo podjetje "Pogrebništvo, urejanje okolja, Ivan Vrbnjak s.p., 
***********************************". V ta namen se sklene aneks h koncesijski pogodbi, št. 165/99-P, z dne 17.08.1999.

11. Sklep o odkupu zemljišč za potrebe izgradnje pločnika, kolesarske steze in zbirnega kanala fekalne kanalizacije na cesti R2-438 skozi naselje Segovci
SKLEP:
1. Odkupijo se nepremičnine, last pravnih in fizičnih oseb, za potrebe izgradnje pločnika, kolesarske steze in zbirnega kanala fekalne kanalizacije skozi naselje Segovci, ob državni cesti R2-438 Šentilj-Gornja Radgona, odsek 1307 od km 10+800 do km 12+000 po seznamu, kulturi, legi in ceni, ki je razvidna iz priloge, ki je sestavni del tega sklepa.
2. Vse stroške v zvezi z odkupom, odmero in izvedbo v zemljiški knjigi, nosi Občina Gornja Radgona, kot kupec.


12. Sklep o imenovanju namestnice članice Občinske volilne komisije
SKLEP:
V Občinsko volilno komisijo Občine Gornja Radgona se kot namestnica članice Ivanke KLEMENČIČ, ***********************************
, imenuje Amalija NOVAK, ***********************************.

13. Mnenje k imenovanju ravnatelja Osnovne šole Negova
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Gornja Radgona daje pozitivno mnenje k imenovanju Trstenjak Slavice in Muršec Silvota za ravnatelja Osnovne šole Negova.
2. Občinski svet Občine Gornja Radgona predlaga Svetu zavoda Osnovne šole Negova, da opravi izbiro ravnatelja v skladu z interesi stroke in kolektiva.


14. Izvolitev predstavnikov oz. elektorjev v volilno telo za volitve člana državnega sveta
SKLEP:
Za predstavnike oz. elektorje v volilno telo 8. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta so izvoljeni:
1. Violeta DEUTSCH MESARIČ, 
***********************************,
2. Milan NEKREP, 
***********************************,
3. Anton TROPENAUER, 
***********************************.

15. Izvolitev člana državnega sveta
SKLEP:
Za člana državnega sveta je določen kandidat:
1. Milko KRAJNC, 
***********************************, po poklicu ***********************************, upokojenec.

16. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta