Predlog državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2×110kV Lenart–Radenci - Predstavitev optimizirane variante v Občini Cerkvenjak in Občini Gornja Radgona (Spodnji Ivanjci, 21.06.2006)

datum: 14.06.2006

kategorija: Sporočilo za javnost

Javna razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta za daljnovod 2×110 kV Lenart–Radenci (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt), ki ga je izdelal ZUM, d.o.o., Maribor (št. naloge: 572/2001, novembra 2005) je bila organizirana v času od 23. 11. 2005 do 23. 12. 2005. Gradiva so bila razgrnjena na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor ter v prostorih občin po katerih je predvidena trasa načrtovanega daljnovoda. Izvleček predloga državnega lokacijskega načrta ter povzetek za javnost sta bila razgrnjena tudi na sedežih krajevnih skupnosti, ki jih načrtovani daljnovod tangira.V času javne razgrnitve so bile opravljene javne obravnave v vsaki občini posebej. V občini Cerkvenjak so se pripombe nanašale predvsem na potek trase med stojnimi mesti stebrov št. 40 do 43. Glavnina pripomb v Občini Gornja Radgona pa se je nanašala na poteka daljnovoda mimo naselja Spodnji Ivanjci. Pripombe so bile podane tudi v občinah Lenart in Radenci, vendar te ne vplivajo na predlagan potek trase daljnovoda iz predloga državnega lokacijskega načrta.

Izdelovalec državnega lokacijskega načrta je skupaj s projektantom pripravil predlog optimizirane trase. Zaradi minimalnih oddaljenosti predlagane trase daljnovda od stanovanjskih objektov pri stojnem mesti stebra št. 41 je bil potek trase spremenjen in pomaknjen proti jugu. V sklopu optimizacije se, v skladu s pripombami, tudi stojna mesta ostalih stebrov pomaknejo na rob kmetijskih zemljišč. Pri poteku daljnovoda mimo naselja Spodnji Ivanjci pa se trasa med stojnimi mesti stebrov št. 46 do 51 odmakne od naselja v smeri severozahod. V sklopi optimizacije se, v skladu s pripombami, prav tako locirajo stebri na robove kmetijskih zemljišč.
Ker gre za manjša odmika od trase, ki je bila predstavljena v času javne razgrnitve in javne obravnave, bo Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, pripravil predstavitev nove, optimiziran variante daljnovoda v občinah Cerkvenjak in Gornja Radgona. Namen predstavitve je seznanitev krajanov in ostale zainteresirane javnosti s potekom optimizirane trase.

Predstavitev v občini Cerkvenjak bo 21. 6. 2006 ob 18. uri v prostorih Kulturnega doma Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, Cerkvenjak, predstavitev v občini Gornja Radgona pa bo 21. 6. 2006 ob 20. uri v prostorih gasilskega doma PGD Spodnji Ivanjci, Spodnji Ivanjci 17, Spodnji Ivanjci.