Ureditev krožnega križišča v mestu Gornja Radgona – DA ali NE

datum: 30.09.2002

kategorija: Sporočilo za javnost

Omenjeni dopis za proučitev detajlne variante možnosti izgradnje dveh krožnih križišč (krožišč) v mestu Gornja Radgona je bil posredovan Direkciji za ceste, Ministrstvu za promet in Družbi za državne ceste v Ljubljani.

Prosili smo, da glede na zgoraj navedeno v najkrajšem možnem času proučijo obe v uvodu navedeni zadevi in nas o tem pravočasno seznanijo.

V občinski upravi se zavedamo, da zaradi zahteve po izgradnji krožnega križišča iz točke 1. tega dopisa lahko pride do zamika izgradnje semaforiziranega križišča, kar bo lahko imelo posledice na varnost v cestnem prometu na tem delu mesta Gornja Radgona.

Zaradi pravočasne priprave proračuna za leto 2003 smo jih zaprosili, da nam glede na možnost realizacije zahtev iz tega dopisa najpozneje do 04.10.2002 sporočijo kakšne bodo obveznosti Občine Gornja Radgona za izvedbo morebitnih investicij.

1. Križišče na glavni cesti G1-3, odsek 0366 Gornja Radgona - Radenci – Črešnjevci, je ena izmed najnevarnejših prometnih točk v mestu Gornja Radgona. V zadnjem letu potekajo intenzivne aktivnosti za realizacijo izbrane variante ureditve križišča skupaj z izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI. S predlagano rešitvijo semaforiziranega križišča se ne strinjajo nekateri meščani, interesna skupina "Odbor za zaščito pravic krajanov živečih ob glavni cesti G1-3" in svet KS Gornja Radgona, ki so svoje nestrinjanje izrazili na javni tribuni z naslovom "Življenje v mestu obremenjenim s tovornim prometom", ki je bila v ponedeljek 16.09.2002. Enake zahteve so bile postavljene v petek 20.09.2002, ko je potekala akcija "Evropski dan brez avtomobila".

2. Semaforizirano križišče glavnih cest G1-3 in G2-110 v mestu Gornja Radgona je zadnjih nekaj let tarča številnih kritik. O tem, da je potrebno takojšnje preprogramiranje svetlobnih znakov za urejanje prometa vozil in svetlobnih znakov za urejanje prometa pešcev, s povdarkom, da zelena luč na semaforju za pešce na glavni cesti G1-3 mora biti prižgana dalj časa smo jim pisali že 13.09.2000. Zahteve, navedene v točki 1 tega dopisa, so se v zadnjem času razširile tako, da zahtevajo namesto semaforiziranega križišča izgradnjo krožnega križišča.