PROGRAM PRIPRAVE za občinski lokacijski načrt za del območja Industrijske cone Gornja Radgona

datum: 15.06.2005

kategorija: Sporočilo za javnost

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/2002, 8/2003, v nadaljevanju ZureP-1) in 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99, 104/00, 54/03 in 83/03) je župan Občine Gornja Radgona sprejelPROGRAM PRIPRAVEza občinski lokacijski načrt
za del območja Industrijske cone Gornja Radgona
I. OCENA STANJA, RAZLOGI IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTAZa del območja Industrijske cone Gornja Radgona, je bil v letu 1992 izdelan Zazidalni načrt z imenom “Odlok o zazidalnem načrtu bencinski servis s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni ( Uradne objave št. 6/92). Obstoječi Zazidalni načrt obsega področje na južni in vzhodni strani omejeno s parkirno ploščadjo, na severu in zahodu pa z glavno cesto G1-3, odsek Gornja Radgona – Radenci.
V imenu zainteresiranega investitorja, ki želi na delu območja, ki ga obsega obstoječi Zazidalni načrt zgraditi trgovino Hofer je podjetje Urbis d. o. o. iz Maribora podalo pobudo za izdelavo občinskega lokacijskega načrta v delu, ki se nahaja vzhodno od obstoječe bencinske črpalke.
Pravna podlaga za izdelavo občinskega lokacijskega načrta je Zakon o urejanju prostora (Ur. L. RS št. 110/02 in popravek 8/03 – v nadaljevanju besedila ZureP-1). Po Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur. L. RS št. 66/96 in 83/02) za tovrstne posege in novogradnje ni predpisana obveznost presoje vplivov na okolje. Predlagana ureditev območja ne vpliva na kulturno dediščino in na rabo sosednjih zemljišč, zato je po 34. členu citiranega Zakona možno sprejeti navedeni občinski lokacijski načrt po skrajšanem postopku.II. PREDMET IN PROGRAMSKA IZHODIŠČA PROSTORSKEGA AKTAPredmet občinskega lokacijskega načrta je spremenjena zasnova na delu vzhodno od obstoječe bencinske črpalke. Območje je po Zazidalnem načrtu namenjeno za parkirišče za tovornjake in parkirišče za osebna vozila ter delno kot počivališče in zelena površina.III. NOSILCI UREJANJA PROSTORA IN DRUGI UDELEŽENCINosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave občinskega lokacijskega načrta skladno z 29. členom ZureP-1 podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu pa mnenje, so:
- Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, sektor za vodno območje Donave, oddelek porečje reke Mure, Slovenska ul. 2, 9000 Murska Sobota,
- Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Murska Sobota, Kardoševa ul. 2, 9000 Murska Sobota,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva ul. 75, 9000 Murska Sobota,
- Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Izpostava Murska Sobota, Lipovci 256b, 9231 Beltinci,
- Signal, kabelski sistemi d. o. o., Lendavska 29, 9000 Murska Sobota,
- Radenska d. d. Radenci, sektor proizvodnje, tehnologije in investicij, Zdraviliško naselje 14, 9502 Radenci,
- Občina Gornja Radgona, Občinska uprava, Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona,
- Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ul. 5, 2000 Maribor,
- Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana,
- Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000 Maribor,
- Geoplin d. o. o., Ljubljana, Cesta Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana,
- Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor,
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor

V smernicah morajo pristojni nosilci urejanja prostora konkretizirati določbe veljavnih predpisov in drugih pravnih aktov, ki se nanašajo na predvideno prostorsko ureditev in na katerih temeljijo njihove smernice. Če nosilec urejanja prostora tega ne stori, jih pripravljalec ni dolžan upoštevati, mora pa razloge za neupoštevanje posebej utemeljiti. Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 15 dneh ne bo podal smernic, se bo štelo, da nima smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pri javni razgrnitvi v skladu s 33. členom ZureP-1 načrtovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve in pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo mnenja k dopolnjenemu predlogu. V primeru, če kdo od navedenih organov in organizacij v 15 dneh po prejemu zahtevka o izdaji mnenja ne bo podal mnenja, se bo štelo, da s predlagano prostorsko dokumentacijo soglaša.
Smernice in mnenja po predhodnem pooblastilu pripravlajvca pridobi izbrani načrtovalec. V kolikor se v postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le te pridobi v postopku.
Pripravljavec občinskega lokacijskega načrta je Občina Gornja Radgona, Občinska uprava, na pobudo podjetja URBIS d. o. o.- iz Maribora.
Naročnik občinskega lokacijskega načrta je Kranjska investicijska družba d. o. o. iz Ljubljane.
Naročnik bo izbral načrtovalca prostorske ureditve.IV. SEZNAM POTREBNIH STROKOVNIH PODLAG IN NAČIN NJIHOVE PRIDOBITVEPri izdelavi občinskega lokacijskega načrta je potrebno upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
Na območju veljajo:
Prostorske sestavine planskih aktov občine:
- Prostorske sestavine družbenega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986 – 1990 (Uradne objave, št. 10/88, 3/90 in 16/91 in Uradni list RS št. 7/95),
- Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986 – 2000 in srednjeročnega plana Občine Gornja Radgona za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 82/99),
Prostorski izvedbeni načrti:
- Odlok o zazidalnem načrtu bencinski servis s pripadajočimi objekti v Gornji Radgoni (Uradne objave, št. 6/92).

V postopku priprave Občinskega lokacijskega načrta se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
Strokovne rešitve prostorske ureditev za obravnavana zemljišča izdela skladno s 158. členom ZureP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1; Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere naročnik.Načrtovalec izdela občinski lokacijski načrt v vsebini, predpisani z ZureP-1.V. ROKI ZA IZDELAVO OBČINSKEGA LOKACIJSKEGA NAČRTAPridobitev smernic za načrtovanje
Naročnik zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1: 5000 s tehničnim poročilom) v 15. dneh po sprejetju programa priprave.
Izbrani načrtovalec po pooblastilu Občine Gornja Radgona pridobi smernice za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora iz 3. točke tega programa priprave, ki jih podajo v 15. dneh po sprejemu vloge.

Izdelava predloga občinskega lokacijskega načrta
Načrtovalec izdela predlog občinskega lokacijskega načrta v 15 dneh po pridobitvi vseh smernic za načrtovanje.

Javna razgrnitev občinskega lokacijskega načrta
Župan Občine Gornja Radgona sprejme obvestilo o 15 dnevni razgrnitvi predloga Občinskega lokacijskega načrta. Obvestilo o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih najmanj osem dni pred začetkom javne razgrnitve.
Javna obravnava se izvede v času trajanja javne razgrnitve. Pripravljavec prostorskega akta v skladu s 77. členom ZureP-1 pisno ali z javnim naznanilom obvesti o javni razgrnitvi in času javne obravnave lastnike nepremičnin na obravnavanem območju.
Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razprave predloga občinskega lokacijskega načrta. Občina Gornja Radgona v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.

Obravnava pripomb in priprava stališč do pripomb
Pripravljavec v sodelovanju z naročnikom in načrtovalcem prouči pripombe in predloge. Načrtovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja. Pripravljavec s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani lastnike nepremičnin, ki so podali pripombe in tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
Župan potrdi stališča do pripomb.

Priprava dopolnjenega predloga Občinskega lokacijskega načrta
Po javni razgrnitvi in sprejetju stališč do pripomb bo načrtovalec dopolnil prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov, danih v času javne razgrnitve prostorskega akta. Na podlagi tistih pripomb, ki jih je možno upoštevati, bo pripravil dopolnjen predlog Občinskega lokacijskega načrta. Posedoval ga bo pristojni nosilcem urejanja prostora ter jih pozval, da v 15 dneh podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu Občinskega lokacijskega načrta.

Sprejem Občinskega lokacijskega načrta
Župan Občine Gornja Radgona posreduje dopolnjen predlog Občinskega lokacijskega načrta občinskemu svetu v obravnavo. Občinski svet sprejme Odlok o lokacijskem načrtu za del industrijske cone Gornja Radgona.
Po sprejetju se Odlok objavi uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.VI. OBVEZNOSTI V ZVEZI S FINANCIRANJEMFinančna sredstva za pripravo Občinskega lokacijskega načrta zagotovi naročnik.VII. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVEProgram priprave se objavi v uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih in začne veljati naslednji dan po objavi.Številka: 35005-02/2005-206/JKŠ
Datum: 08.06.2005

ŽUPAN OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ