13. seja Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (13.09.2004)

datum: 10.09.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Za sejo je predlagan naslednji DNEVNI RED: 1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem zapisa 12. seje z dne 25.08.2004
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda
4. Sklep o merilih za določitev plače direktorju javnega zavoda Podjetniško razvojna agencija Gornja Radgona
5. RaznoPREDSEDNIK KOMISIJE:Vinko ROUS,l.r.