Skupna 10. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in Odbora za kmetijstvo in turizem (25.05.2004)

datum: 18.05.2004

kategorija: Seje delovnih teles

Skupna 10. seja Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo in Odbora za kmetijstvo in turizem,je sklicana v torek, dne 25. maja 2004, s pričetkom ob 13.00 uri, v veliki sejni sobi Občine Gornja Radgona.Za sejo je predlagam naslednjiDNEVNI RED:1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti
2. Obravnava in sprejem dnevnega reda
3. Obravnava in sprejem zapisa 9. seje Odbora za gospodarstvo, obrt in podjetništvo z dne 22.03.2004 in 9. seje Odbora za kmetijstvo in turizem z dne 19.03.2004
4. Razvojni program Občine Gornja Radgona za obdobje 2004-2008
5. Razno Predsednik Odbora za gospodarstvo,obrt in podjetništvo:Milan KURBUS,l.r.Predsednik Odbora za kmetijstvo in turizem:Branko KOCBEK,l.r.