Sklepi 21. redne seje Občinskega sveta

datum: 23.09.2005

kategorija: Sklepi občinskega sveta

1. Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

2. Obravnava in sprejem zapisnika 20. redne seje občinskega sveta

3. Obravnava in sprejem dnevnega reda

4. Vprašanja, pobude in predlogi članic in članov občinskega sveta

5. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev Elementa za Avtoradgona in obrtna cona Gornja Radgona" (druga obravnava)SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu "Preureditev elementa za Avtoradgona in obrtna cona Gornja Radgona" – druga obravnava.6. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona (prva obravnava)SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona – prva obravnava, obravnava o odloku traja petnajst dni.7. Odlok o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona za leto 2005SKLEPObčinski svet Občine Gornja Radgona sprejema predlog Odloka o podelitvi naziva častni občan Občine Gornja Radgona za leto 2005, s katerim naziv častnega občana Občine Gornja Radgona podeljuje Slavku Lončariču iz Lokavec 41, Spodnji Ivanjci.8. Pravilnik o pogojih za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Gornja RadgonaSKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o pogojih za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja iz proračuna Občine Gornja Radgona.9. Pravilnik o dodeljevanju kadrovsko-občinskih štipendij v občini Gornja RadgonaSKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Pravilnik o dodeljevanju kadrovsko-občinskih štipendij v Občini Gornja Radgona, dopolnjen s pripombami Statutarno pravne komisije.10. Dopolnitev programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2005/2006SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme dopolnitve programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za leto 2005/2006, s tem, da se izloči 2. točka iz programa prodaje.11. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona v obdobju januar - junij 2005SKLEP št. 1:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejema Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Gornja Radgona za obdobje januar - junij 2005.
SKLEP št. 2:
Občinski svet Občine Gornja Radgona, predlaga Občinski komisiji za ugotavljanje škode ob elementarnih nesrečah v občini Gornja Radgona, da čimprej opravi popis škode ter pripravi predlog za sanacijo škode po neurju iz sredstev proračunske rezerve.
12. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine in nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev občine za leto 2004SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom nadzornega odbora o izvedbi nadzora Zaključnega računa proračuna Občine Gornja Radgona, ki zajema nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine in nadzor namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev občine za leto 2004.13. Poročilo nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja Krajevne skupnosti Črešnjevci – Zbigovci za leto 2004SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Končnim poročilom nadzornega odbora o izvedbi nadzora finančnega poslovanja Krajevne skupnosti Črešnjevci – Zbigovci za leto 2004.14. Poročilo o realizaciji sklepov občinskega sveta v času januar – junij 2005SKLEP:Občinski svet Občine Gornja Radgona se je seznanil s Poročilom o realizaciji sklepov občinskega sveta v času od 01.01.2005 do 30.06.2005.15. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobraSKLEP:1. Nepremičnini parc. št. 942, k.o. Mele, cesta v izmeri 528 m2 se odvzame status grajenega javnega dobra.
2. Nepremičnini parc. št. 650/1, k.o. Gornja Radgona, park v velikosti 332 m2, se odvzame status grajenega javnega dobra.
3. Nepremičnini parc. št. 886, k.o. Radvenci, vodotok v velikosti 3332 m2, se odvzame status grajenega javnega dobra.
4. Pristojno Okrajno sodišče v Gornji Radgoni po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo lastniško pravico Občine Gornja Radgona na nepremičninah iz 1., 2. in 3. točke tega sklepa.
5. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih.
16. Sklep o ukinitvi podružnične šole Stogovci pri Osnovni šoli Apače SKLEP:1. S šolskim letom 2006/2007 se ukinja Podružnična osnovna šola Stogovci pri Osnovni šoli Apače.
2. V šolskem letu 2005/2006 ostaneta na Podružnični osnovni šoli Stogovci dva oddelka in sicer kombinirani oddelek 3. in 4. razreda devetletke in oddelek 4. razreda osemletke.
3. Za čas od 01.09.2006 do 31.08.2010 je Osnovna šola Apače dolžna organizirati pouk na ta način, da se le-ta izvaja na lokaciji Osnovne šole Apače tudi za učence, ki po sedanjem ustanovitvenem aktu spadajo v šolski okoliš Podružnične osnovne šole Stogovci.
17. Sklep o ukinitvi enote vrtca v Stogovcih v javnem zavodu Vrtec Manko Golar Gornja RadgonaSKLEP NI BIL SPREJET18. Sklep o podelitvi občinskih priznanj za leto 2005 SKLEP:- Nagrada akademika dr. Antona Trstenjaka se podeli gospodu mag. Marjanu ŽULI
- Zlati grb Občine Gornja Radgona za leto 2005 se podeli podjetju ARCONT d.d.
- Srebrni grb Občine Gornja Radgona za leto 2005 se podeli gospodu Milošu RADAŠINU, dr. med.
- Bronasti grb Občine Gornja Radgona za leto 2005 se podeli gospe Marti BREGAR
19. Sklep o najetju dolgoročnega kredita za investicije v komunalno infrastrukturo (ceste, pločnik)SKLEP:Občina Gornja Radgona najame dolgoročni kredit v višini 170,0 mio SIT za dobo 10 let za izgradnjo komunalne infrastrukture (ceste in pločnik).20. Ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v Nadzornem odboru Občine Gornja RadgonaSKLEP:Ugotovi se, da je Dr. Tatjani FULDER iz Gornje Radgone, Panonska 36, na podlagi podane pisne izjave z dne 24.08.2005, zaradi odstopa, prenehalo članstvo v Nadzornem odboru Občine Gornja Radgona.21. Odgovori na vprašanja, pobude in predloge članic in članov občinskega sveta

22. Informacija o opravljenih aktivnostih župana med sejama