Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona

datum: 14.02.2008

kategorija: Sporočilo za javnost

Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona je bil objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona - lokalni časopis Prepih, št. 41 dne 01.02.2008. Besedilo sklepa si lahko ogledate v priponki ali v nadaljevanju tega sporočila:Sklep o pričetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Gornja Radgona (PDF)

* * * *

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RRS, št. 33/07) in 33. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24/06-UPB1) je župan Občine Gornja Radgona dne 25.01.2008 sprejelSKLEPo pričetku priprave občinskega prostorskega načrta
Občine Gornja Radgona
1. Ocena stanja in razlogi za pripravo prostorskega načrta

Občina Gornja Radgona je ob delitvi leta 1991 prevzela veljavne prostorske akte bivše občine Gornja Radgona, katere del je bila. Planske akte za svoje območje je občina spreminjala le dvakrat, nazadnje v letu 1999, zato ti ne zagotavljajo več želenega usmerjanja prostorskega razvoja. Sprememb prostorskih sestavin planov so se nanašale predvsem na spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč zaradi gradnje, niso pa usmerjale prostorskega razvoja v celoti.

Zaradi ugodne geografske lege (bližina Avstrije), dobre dostopnosti do vseh javnih in družbenih funkcij ter pretežne lege izven koridorjev večjih infrastrukturnih objektov, predstavlja občina, predvsem pa občinsko središče Gornja Radgona, pomembno gospodarsko, družbeno in kulturno središče.

Občina usmerja razvoj v zagotavljanje novih delovnih mest v drugih dejavnostih, predvsem v obrtnih, servisnih in industrijskih panogah ter turizmu. Osnovni namen razvoja v občini je torej zadržati ljudi v domači občini, jim zagotoviti delovna mesta in ustrezne bivalne pogoje.

Prostorski načrta Občine Gornja Radgona bo kot temeljni občinski akt v strateškem delu določal cilje in izhodišča prostorskega razvoja občine. Da bi občina lahko uresničila te cilje, so potrebne večje širitve industrijske cone v Gornji Radgoni ter širitve posameznih naseljih za zagotovitev stanovanjskih površin in površin za centralne in družbene dejavnosti.

V izvedbenem delu prostorskega načrta bo določena podrobnejša namenska raba prostora z merili, pogoji in ukrepi za načrtovanje v prostoru ob upoštevanju varstvenih zahtev. Prostorski načrt bo nadomestil sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega plana bivše občine Gornja Radgona za območje Občine Gornja Radgona in odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Gornja Radgona. Predvsem pa bodo v prostorskem načrtu ponovno preverjena poselitvena območja in predlagana ustreznejša razporeditev površin znotraj naselij ter koncept razvoja naselij s sanacijo degradiranih območij. Poseben poudarek bo dan značilni razpršeni poselitvi v vinorodnih območjih.

Priprava Prostorskega načrta občine je potrebna tudi zaradi uskladitve občinskih prostorskih dokumentov s prostorskimi dokumenti Republike Slovenije.

Občina Gornja Radgona je v letu 2006 že pričela s postopkom priprave Strategije prostorskega razvoja občine. Na podlagi Programa priprave Strategije prostorskega razvoja občine so bile pridobljene smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora. Ker nosilcem urejanja prostora niso bile posredovane vse razvojne pobude in ker občina strategije prostorskega razvoja ni javno razgrnila, je postopek z uveljavitvijo Zakona o prostorskem načrtovanju prekinila in ga zaključila. Tako se priprava in sprejem občinskega prostorskega načrta izvede povsem na novo, tako kot to določa Zakon o prostorskem načrtovanju.


2. Način pridobitve strokovnih rešitev

Občinski prostorski načrt se bo pripravil na podlagi že izdelanih analiz stanja prostora. Za načrtovane večje spremembe namenske rabe prostora bodo izdelane posebne strokovne podlage, s katerimi bodo utemeljeni predvideni posamezni posegi. Za večje posege se načrtujejo tudi variantne rešitve, za naselji Gornja Radgona in Negova pa tudi urbanistični načrti. Urbanistični načrt za mesto Gornja Radgona se izdela na podlagi rešitev iz javnega natečaja.

3. Roki za pripravo prostorskega načrta

Izbrani načrtovalec izdela osnutek prostorskega načrta v 75 dneh od veljavnosti pogodbe s predhodnim zbiranjem podatkov in geodetskih podlag, to je do konca meseca februarja. Osnutek prostorskega načrta občina posreduje na Ministrstvo za okolje in prostor, ki v 30 dneh pridobi smernice za načrtovanje od nosilcev urejanja prostora in upravljavcev javne gospodarske infrastrukture. Po pridobitvi smernic Ministrstvo na pobudo občine izvede tudi postopek usklajevanja prostorskega načrta, če se ugotovi, da ta ni usklajen s pridobljenimi s smernicami. Dopolnjen osnutek prostorskega načrta in okoljsko poročilo (v kolikor bo potrebno), se izdelujeta sočasno in se javno razgrneta za najmanj 30 dni (predvidoma v juliju 2008). Sledi sprejem stališč do predlogov in pripomb iz javne razgrnitve ter priprava dopolnjenega predloga prostorskega načrta in (eventuelno potrebnega) okoljskega poročila (avgust, september 2008). Pridobivanje mnenj izvede ministrstvo v mesecu oktobru. Obravnava in sprejem na občinskem svetu Občine Gornja Radgona je predvidena januarja 2009, po predhodni potrditvi ministra in pridobitvi sklepa Vlade o usklajenosti.


4. Navedba nosilcev urejanja prostora

V postopku priprave in sprejemanja občinskega prostorskega načrta sodelujejo naslednji nosilci urejanja prostora in upravljavci javne gospodarske infrastrukture, ki izdelajo in posredujejo občini strokovne podlage razvoja ali varstva s svojega področja ter pripravijo smernice v skladu z 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju:

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana – področje prostorskega razvoja
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja;
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za upravljanje z vodami, Sektor za ohranjanje narave, Sektor za varstvo okolja,Vojkova 1/b, 1000 Ljubljana
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20a, Maribor;
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana;
6. Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota, Kolodvorska 17, 9000 M. Sobota;
7. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
8. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana;
9. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana;
10. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor;
11. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana;
12. Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana;
13. Zavod RS za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor;
14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana;
15. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana;
16. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Štefanova 2, 1000 Ljubljana;
17. Ministrstvo za zunanje zadeve, Prešernova 25, 1000 Ljubljana;
18. ELES, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana;
19. ELEKTRO Maribor, Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor;
20. Geoplin, Cesta Ljubljanske brigade 1, 1000 Ljubljana;
21. Telekom, Trg zmage 6, 9000 Murska Sobota;
22. Komunala Radgona d.o.o., Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona;
23. UPC Telemach d.o.o., Lendavska 29, 9000 Murska Sobota.
Če se v postopku priprave občinskega prostorskega načrta ugotovi, da je treba smernice pridobiti še od drugih nosilcev urejanja prostora ali upravljavcev javne gospodarske infrastrukture, se jih enakovredno vključi v postopek.


V Gornji Radgoni: 25.01.2008
Številka: 3500-01/2007-20/IP

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.